× بستن تبلیغات
جولای
31
2017

بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای کارمندان

بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای کارمندان

بررسی-رابطه-استرس-شغلی-و-سلامت-روان-با-تاکید-بر-نقش-واسطه-ای-راهبردهای-مقابله-ای-کارمندان

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای کارمندان  از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق در 151صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه استرس  شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای در کارمندان، بود. بدین منظور، از بین کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در سال 1393، با استفاده از فرمول کوکران 241 نفر (214 نفر مذکر و 27 نفر مؤنث)، به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام، پرسشنامه سبک های مقابله با رویدادهای استرس زا (CISS) و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (GHQ-28)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مسیر، مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند. یافته ها نشان داد استرس شغلی و ابعاد آن قادر به پیش بینی تغییرات مربوط به سلامت روان و همچنین راهبردهای  مقابله ی مسأله مدار و هیجان مدار آزمودنی ها می باشد. یافته ها همچنین نقش واسطه گری شیوه های مقابله  با استرس مسأله مدار و هیجان-مدار را در رابطه بين استرس شغلی و سلامت روان مورد تأیید قرار داد. با توجه به یافته ها می توان سلامت روان را با افزایش راهبرد مسأله مدار از طریق آموزش استفاده از این نوع راهبردها و همچنین کاهش راهبردهای هیجان مدار بهبود بخشید.

مقدمه
بدون شک در جوامع امروزی بدون داشتن شغل، زندگی کردن، امکان پذیر نیست و هر فرد به داشتن شغلی نیازمند است تا بتواند به سازمان اجتماعی بپیوندد و در جامعه جایگاه و منزلتی بیابد. با این حال شغل فقط راهی برای تأمین نیازهای ضروری زندگی نیست، بلکه به عنوان یک عنصر حیاتی در موقعیت اجتماعی افراد به شمار می رود (ایاکوویدز، فونتولاکیس، کاپرینیس و کاپرینیس ، 2003). این در حالی است که شغل افراد یکی از عمده ترین دلایل تنیدگی در زندگی  آن ها است. شغل برای هر فرد به عنوان عامل تشکیل دهنده ی هویت اجتماعی، منبع تأمین نیازهای زندگی و تشکیل دهنده ی هویت اجتماعی محسوب می شود و از منابع مهم تنیدگی به شمار می آید. در مشاغلی که در آن ها ارتباط انسانی مطرح است تنیدگی بیشتری وجود دارد (رحمانی، بهشید، زمانزاده و رحمانی، 1389). استرس شغلی  امروزه به مسئله اي شایع و پر هزینه در محیط هاي کاري تبدیل شده است
.


دانلود فایل

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای کارمندانhttps://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa/

[PDF] رابطه استرس شغلی با ترک خدمت و عملکرد وظیفه با توجه به نقش واسطه …
ioh.iums.ac.ir/article-1-713-fa.pdf‎Cachedراﺑﻄﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد وﻇﻴﻔﻪ. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ. واﺳﻄﻪ. اي. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻞ.
ﭘﺮور. 1، … راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﺮس و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﭘﻴﺎﻣـﺪ … ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃـﺮق ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﻄﺢ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ
…. ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻧﻘـﺶ واﺳـﻄﻪ. اي رﺿـﺎﻳﺖ. ﺷﻐﻠﻲ در راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ ﺑـﺎ ﺗـﺮك ﺧـﺪﻣﺖ
… روش ﺑﺮرﺳﻲ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ را ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﻲ. ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد. 250. ﻧﻔـﺮ در ﺑﻬـﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن.
پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی راهبرد مقابله
shopthesis.com/…/پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-روانشناسی-صن/‎Cachedهدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش
واسطه ای راهبردهای مقابله ای در کارمندان، بود. بدین منظور، از بین کارمندان سازمان جهاد …
[PDF] Archive of SID www.SID.ir
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6012213890708.pdf‎Cached
Similarاي. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻛﻪ رواﻳﻲ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. آزﻣﻮن آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ …
ﻫﺎي ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد و ﺿـﺮاﻳﺐ ﭼﻬـﺎر .1 … ﻣﺤﺪوده ﻧﻘﺶ، دوﮔﺎﻧﮕﻲ
ﻧﻘﺶ، ﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ ﻧﻘﺶ و ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ … ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ، وﻟﻲ واﻛﻨﺶ اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ….
در ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ زﻧـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ ﺷـﻬﺮ … ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ.
[PDF] راﺑﻄﺔ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ،ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
https://jsm.ut.ac.ir/article_36224_b44ddf4261c453525c89213f90363b9e.pdf‎Cachedﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻮد . ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎري
…. وري، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و رواﻧﻲ، ﺗﺴ. ﺮﻳﻊ در … ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪ
داﺷﺘﻪ … ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. « ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ. اي ﺗﻌﻬﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. –
….. دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ. اﺳﺘﺮس. زا، واﻛﻨﺶ. ﻫﺎي اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛ. ﻨﻨﺪ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را
ﺑﻪ.
[PDF] ﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻓﺮدي ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮا – مجله بالینی پرستاری …
jcnm.skums.ac.ir/files/…/ghasemzadeh-A-10-137-1-bccd58f.pdf‎Cachedﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ. اﺣﺴﺎس. ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ. ﻓﺮدي. ﺑﺮ. اﺳﺘﺮس. ﺷﻐﻠﯽ. و. رﻓﺘﺎر
. اﻧﺤﺮاﻓﯽ. ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﺪان. ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. روش ﺑﺮرﺳﯽ: …
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، اﺳﺘﺮس در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ و … ﻣﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪ اي. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺧﻮد دﭼﺎر. اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ … ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. … اﺗﺨﺎذ
راﻫﺒﺮدﻫﺎي.
پایان نامه بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش …
payannamedl.ir/پایان-نامه-بررسی-رابطه-استرس-شغلی-و-سلا/‎Cached23 ژوئن 2016 … پایان نامه بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای
راهبردهای مقابله ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان …
[PDF] ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﭘﮋوﻫﺸﯽ – ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ (CV) اﺻﻐﺮ ﺟﻌﻔ – دانشگاه آزاد اسلامی …
abhariau.ac.ir/uploads/jafari-asgar.pdf?siteid=1…1…‎Cachedﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣـﻮﺛﺮ در اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان وﺟـﺪان ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ. ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ در ﮐﺎرﻣﻨ … ﻣﺠﺮي ﻃﺮح.
راﺑﻄﻪ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑـﺎ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ در ورزﺷـﮑﺎران. ﻓﻮﺗﺒﺎل … ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﻃﺮح
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ روان زﻧﺪاﻧﯿﺎن و اﺗﺨﺎذ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ارﺗﻘـﺎء. ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن . ❖. ﻫﻤﮑﺎر. ﻋﻠﻤﯽ … ﮐـﺎري در
ﮐﺎرﻣﻨـﺪان داﻧﺸــﮕﺎه …. ﻧﻘـﺶ واﺳـﻄﻪ اي اﻧﮕﯿـﺰه ﻫـﺎي ورزﺷـﯽ در راﺑﻄـﻪ ﺳـﺒﮏ ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اي و ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ در
زﻧـﺎن.
بررسی تاثیر سلامت اداری بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانه مرکزی …
www.aqr.ir/portal/home/?news/176127/180383/179305/‎Cachedمقابله بافساد اداری می تواند نقش به سزایی در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایه
… بررسی تأثیر مشارکت بر افزایش رضایت شغلی کارکنان کتابخانه آستان قدس
رضوی . … سلامت نظام اداری :مجموعه ای است از خصایص نسبتا پایدار که انطباق با
شرایط …. 3- سلامتی فردی از دیدگاه روان شناختی :الف)داشتن تحمل درک استرس و دردها
و …
[PDF] Text 32-modiriat – فصلنامه« رهبری و مدیریت آموزشی
journals.iau-garmsar.ac.ir/edu/library/…/jf_xqtihehText%2032-modiriat.pdf
10 مه 2015 … ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ روش ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي ﺑﺮ راﻫﺒﺮد. ﻫﺎ. ي ﻣﻘﺎﺑﻠ. ﻪ. اي. و ﺧﻼﻗﯿﺖ …. واﺳﻄﻪ. 4. 3.
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ. 5. 4. ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ. 6. (ﺣﯿﺪري. ).1393 … اي اﺳﺘﺮاﺗﮋ. ي. ﻫﺎي رﻓﺘﺎري و
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ. اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دوﺑﻌﺪ. ﻋﺎﻃﻔﯽ. 8 ….. اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﻼﻣﺖ
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﯿـﺰان اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤـﺎن اﺳـﺖ. … ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ رواﻧﯽ.
مقالات | دکتر کلانتر کوشه
drkalantar.com/مقالات-انگلیسی/‎Cachedنقش بهزیستی روانشناختی در ارتقاء سلامت روانی خانواده ( دانلود فایل کامل مقاله) …
نقش واسطه ای جنسیت در ارتباط میان سبک زندگی و سازگاری زناشوئی معلمان دوره …
ارتباط میان سخت کوشی شناختی در برابر استرس های زندگی و سبک های مقابله ای با
تاکید بر … بررسی نقش جنسیت و اشتغال در رابطه میان بحران وجودی و امید به زندگی

پیام نورطبس spss پایان نامه تحقیق سمینار
tabaspnu.blogfa.com/post/10‎Cached72. بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای
مقابله ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان. 73. بررسی رابطه استفاده
مفرط …
موسسه – فروغ فلق
forughefalagh.com/94/itemlist/category/83-m?start=14‎Cachedپژوهش حاضر در صدد بررسی و تحلیل رابطه میان مدیریت استعدا با حفظ و … توسعه
رسانه¬ای و نقش آنها در دست یابی به اهداف دیپلماسی عمومی و در نتیجه قدرت …. مطالعان
نشان داده است که استرس شغلی سلامت روانی کارکنان را به خطر می اندازد. …. رضایی راد
و همکاران(1383) نیز معتقدند که علت استرس شغلی در کارمندان ….. فصلنامه راهبرد.
[PDF] ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ { ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ {
tabrizu.ac.ir/Files/Content/No_18.pdf‎Similarﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﻱ. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺑﻴﺮﺍﻥ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﻘﻄﻊ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ. |. ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎ. ﺭﺍﻥ. ﺗﻴﻢ. ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ. |. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ |. ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﻱ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. ﺍﻱ ﻭ … ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﻪ ﺭﻭﺍﻥ ….. ﻧﻘﺶ. ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ، ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ. ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺩﺍﻧﺶ. ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻓﺮﻫﻨﮓ …
لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم … – دانلود پایان نامه
baharfile.com/67695-2/‎Cached… پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان ….
دانلود پایان نامه : بررسی رابطه سبک های مقابله ای با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر
…… رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای …
مقالات پذیرفته شده نهایی – کنگره ابعاد روان شناختی صلح
iranspc.ir/farsi/?p=468‎Cached23 آوريل 2016 … علیرضا مرآتی، دنیا آوند, بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در دانشجویان دارای … خشونت
خانوادگی با سلامت روان زنان متأهل, 7 … شیرین فرازمند، پروانه محمدخانی, نقش واسطه ای
طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین بدرفتاری های …. هوش هیجانی، راهبردهای مقابله
ای با استرس و رضایت شغلی در کارکنان بانک های شهر شیراز, 108.
آرشیو مقالات و پایان نامه‌ها – کمیته امداد امام خمینی ره
emdad.ir/mcontent/default.aspx?id=2215‎Cached
Similarبررسي راهكارهاي توانمندسازي خانوارهاي تحت پوشش با تاكيد بر زنان سرپرست خانوار
… بررسي تاثير مشاركت بر طرح خودكفايي بر سلامت روان و عملكرد خانواده هاي تحت …
پيش بيني سبك هاي مقابله اي و شادكامي بر اساس طرحوارهاي ناسازگار در مددجويان …..
نقش واسطه اي عزت نفس سازماني در رابطه بين عدالت سازماني با سازگاري شغلي در …
پرتال جامع علوم انسانی – روانشناسی
www.ensani.ir/fa/5500/default.aspx‎Cached
Similarاثربخشی مداخله شناختی- رفتاری بر پاسخ های مقابله ای و راهبردهای تنظیم شناختی
هیجانات زنان … از میان کارمندان زن داوطلب دانشگاه الزهرا(س)، 58 نفر به‌طور تصادفی در
دو گروه … دانش فراشناختی و حل مسأله ریاضی در دانش آموزان: نقش جنسیت و عملکرد
تحصیلی … این پژوهش به منظور بررسی رابطه هوش هیجانی- اجتماعی با سلامت روان و
نیز …
نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر مطالعات انجام شده در حوزه …
download-thesis.com/…/نقدی-روش-شناسانه-به-شیوه-فراتحلیل-بر-مط/‎Cachedپژوهش حاضر به منظور ترکیب کمی مطالعات انجام شده در حوزه استرس شغلی انجام شد …
افراد از خود تاکید دارند نقش تاثیر گذار بیشتری در کاهش استرس شغلی دارند . …..
وباروش های آماری ، رابطه بین ویژگی های مطالعات ویافته ها ،مورد بررسی قرار می گیرد.
….. شغلی، رضایت شغلی و سلامت روان با توجه به نقش واسطه ای کمال گرایی شغلی در

صفحه خانگی – مشاهده فعالیت – دانشگاه علامه طباطبائی
simap.atu.ac.ir/homepage/9692962/‎Cached… حسین، بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان،
… فرامرز، دلاور علی، اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر مدل مارلات در
پیشگیری ….. اضطراب ، فرسودگی شغلی ، نارضایتی شغلی ) ناشی از استرس
شغلی کارکنان …. نقش واسطه ای الگوی چهاربخشی هدف های پیشرفت و راهبردهای
شناختی در رابطه …
روانشناسي – معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
lib.iauh.ac.ir/npage.php?Code=zg211‎Similarاث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ روان‌ ن‍م‍اي‍ش‌ گ‍ري‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ گ‍روه‍ي‌ ب‍ر راه‍ب‍رد ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ اي‌ ب‍ي‍م‍اران‌
اس‍ک‍ي‍زوف‍رن‍ي‌ … ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ س‍لام‍ت‌ روان‍ي‌ و س‍ازگ‍اري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ا گ‍راي‍ش‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ي‍اد
ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ …. ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط وي‍زگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ ه‍ي‍ج‍ان‌ خ‍واه‍ي‌
وت‍اب‌ اوري‌ ب‍ا ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ … ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ام‍ي‍دواري‌ و اس‍ت‍رس‌ : ن‍ق‍ش‌ واس‍طه‌
اي‌ ش‍وخ‌ طب‍ع‍ي‌.
کلبه روان شناسی – موضوع پایان نامه
hamidyaghoobi.blogfa.com/post/29‎Cached
Similar621 : بررسي روابط ساده و چندگانه عدالت سازماني با خشنودي شغلي در كاركنان يك
شركت … 624 : بررسي روابط ساده و چندگانه ويژگي هاي شخصيتي با تعهد حرفه اي در
…. 690 : بررسي عوامل استرس زا، راهبردهاي مقابله و رابطه آن با سلامت رواني در افراد
نابارور …. 818 : بررسي نقش اختلالات شخصيت در درمان بيماران مبتلا به اختلالات
تغذيه
[PDF] الفبايي عنوان.xlsx – دانشگاه شاهد
www.shahed.ac.ir/po/SiteAssets/Lists/List15/…/الفبايي%20عنوان.pdf‎Cached
Similar4- اﺛﺮ آﻣﻮزش ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي (راﻫﺒﺮد ﻫﺎي ﮔﺰارش ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮدار) درس رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان
دﺧﺘﺮ ﺳﺎل … ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس و ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 331. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻫﺎي … ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ- ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن 127 … ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
224.
[DOC] بررسی استرس و فرسودگی شغلی در بین کاردرمانگران مراکز دولتی و …
www.jdisabilstud.ir/…/marziehtalebi-A-10-345-1-26bde7d.docx‎Cached
Similarهدف این مطالعه بررسی میزان فرسودگی شغلی و استرس شغلی در کاردرمانگران مراکز …
زیرا شغل علاوه بر تأمین هزینه های زندگی ارتباط مستقیمی با سلامت روان و جسم دارد،
… مقابله با استرس را ندارند بيشتر در معرض فرسودگي شغلي قرار مي گيرند(5). …
مداوم نقش کاردرمانی، تعارض نقشها، انزوای حرفه ای و عدم وجود یک نردبان حرفه ای برای

معرفي مقاله – به سايت گروه روان‌شناسي خوش آمديد
psychology-dept.talif.sch.ir/?page_id=81&menu_id=6…‎Cached
Similarبررسي رابطه حمايت سازمانيِ ادراك شده و تعهد سازماني با توجه به نقش كار در بخش
صفي يا … نقش واسطه اي اِسنادهاي ارتباطي و راهبردهاي حل تعارض غير سازنده در رابطه
بين … تاثير برنامه كاهش استرس بهشياري محور گروهي بر شدت فيبروميالژي22
تير 92 …. رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سرسختي روان شناختي با فشار شغلي
پرستاران …
فراتحلیل متغیرهای همبسته با خلاقیت – ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
journal.bpj.ir/article_516612.html‎Cachedبررسی و مقایسه بین سبک‌های مقابله با فشار روانی، خلاقیت هیجانی و سلامت روان در
… نقش تعدیل کنندة کنترل شغلی در رابطة گرانباری، ابهام و تعارض نقش با پیامدهای
… بررسی رابطه بین خلاقیت و شیوه‌های مقابله با استرس و تأثیر آموزش مهارت‌های …
ویژگی‌ها و کارکرد خانواده به عنوان دو عامل تعدیل کننده و واسطه‌ای برای رشد بهینه و …
[PDF] ﺗﺎﺛﯿﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎ
journals.police.ir/…/7df303a20d40d7bc3c909b34e63ce970ac4c54b5.pdf‎Cachedﺑﺮ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ و ﺗﻌﻬـﺪ … ﺷﻐﻠﯽ، اﺳﺘﻘﻼل، اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ، ﭘﺮداﺧﺖ، ﺗﻌﻬﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ … ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﺒﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ … ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ
رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻌﻬﺪ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه. ای. ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﯽ. ﺷﻮد …. ﺳﻼﻣﺖ ذﻫﻨﯽ
ﻓﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽ. ﮔﺬارد …. ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ در ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻘـﺶ ﮐﻤـﯽ دارد.
دانلود پایان نامه، مقاله و پروژه
iranfile1.blogsky.com/page/5
1 ا کتبر 2016 … هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش
واسطهای راهبردهای مقابلهای در کارمندان، بود. بدین منظور، از بین …
مقالات پذیرفته شده – نخستین همایش بین المللی روانشناسی و مشاوره …
psyconference.miau.ac.ir/paper‎Cached18, 1270-ICPC (R1), اثر بخشی آموزش مهارتهای مقابله ای بر ارتقای سلامت روان مادران
… اثر بخشی مشاوره گروهی سایکودرام بر فرسودگی وسازگاری شغلی کارکنان …. 83,
1123-ICPC, بررسی رابطه راهبرد های شناختی تنظیم هیجان و راهبرد های مقابله با
استرس با …. بررسی نقش واسطه ای سلامت روان در رابطه بین هوش و فرهنگ سازمانی با
تعهد …
[PDF] 92 8/ 7/ ﻣﻮﺭﺥ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺻﺒﺢ – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
www.zaums.ac.ir/uploads/pooster_present_21117.pdf‎Cached
Similarﻧﻘﺶ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ. ﻱ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ….
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻭﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ … ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﻲ. ﺩﻛﺘﺮ
ﻧﺪﺍﻓﺮﺯﺍﻧﻪ. ﻗﺰﻭ. ﻳﻦ. 524. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮ …. ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﻱ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﻱ. ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ. ﺳﻤﻴﺮﺍ ﻭﻓﺎ. ﺷﻴﺮﺍﺯ. 127. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ
ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ …
بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای …
https://selz.ir/…/18822078-بررسی-رابطه-استرس-شغلی-و-سلامت-روان-با‎Cachedبررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای مقابله
ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی محدوده قیمت از 7200 تومان از فروشگاه همکاری در …
دکتر حسین شاره – کلینیک رهیاب
www.rahyabclinic.com/menues97-1.html‎Cached
Similarبرگزاری دوره آموزشی “آزمون های فرافکن” ویژه کارمندان بهزیستی استان خراسان رضوی
… برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت استرس» ویژه دانشجویان دانشگاه حکیم ….
تأثیر تنشهای شغلی، راهبردهای مقابله با تنش، تابآوری و سلامت روانی در … نقش
واسطهای انعطافپذیری شناختی در ارتباط بین سبکهای مقابلهای و تابآوری با
افسردگی.
[XLS] Sheet1
congress.iacap.ir/2014/images/congress-iacap-resault2015.xls‎Cached
Similar16, بررسی اثربخشی برنامة آموزشی مهارتهای ارتباطی بر استرس والدینی مادران ….
129, رابطه ناامیدی با افسردگی نوجوانان: نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای, رد … 151,
بررسی عزت نفس و سلامت روان با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان … 166,
بررسي رابطه بين نگرش مذهبي و فرسودگي شغلي در مربيان كودكان مبتلا به اوتيسم,
رد.
[DOC] تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان در سازمان.pdf
bazrasi.kmu.ac.ir/…/تاثیر%20هوش%20معنوی%20بر%20عملکرد%20کارکنان%20در%2…‎Cached
Similarسازمانها با کارکنان رشد یافته و بالنده ای روبرویند که در پی یافتن کاری با معنا، …
هوشی که به واسطه آن به سؤال سازی در رابطه با مسایل بنیادی در زندگیمان می پردازیم و
با … کینگ (2008) هوش معنوی را به عنوان مجموعه ظرفیت های روانی که با آگاهی ،انسجام
… اعتقاد کینگ راهبردهای مقابله ای و تکنیک های حل مشکل با استفاده از معنویت در …
لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی | مرجع …
full-thesis.net/67695-2/‎Cached… نامه کارشناسی ارشد بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در
كارمندان ….. پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان
در بین … رابطه دلبستگی به والدین و همسالان و فاصله روانشناختی: بررسی نقش
واسطه¬ای ….. رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای
مقابله ای در …
وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – دکتر عباس ابوالقاسمی
staff.guilan.ac.ir/abolghasemi1344/?lg=0‎Cached
Similarرابطه صفات شخصیتی، استرس و مهارتهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی
پرستاران … بررسی ارتباط ابهام –تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی
و پیرفت تحصیلی دانشجویان ورزشکار … بررسی رابطه آندروژنی و سلامت روانی با
سازگاری زناشویی در زنان. … ارتباط راهبردهای مقابله ای، جهت گیری هدف و اضطراب با
عملکرد .
بسیجی دیده ی بیدارعشق است
basijy.blogfa.com/‎Cachedبررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای مقابله
ای … بدین منظور، از بین کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در سال 1393، با …
آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی
webpal.ir/آرشیو-کامل-پایان-نامه-های-سایت-2‎Cached
Similarبررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام … و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین ۳; بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین
سالمندان … بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و
رفتار …… ۸۶ پایان نامه – بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و
کارگران …
zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub
https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/public/…/fa_50K.txt‎Similarبا 1661773 … تاكيد 71598 … نقش 64942 … بررسی 46725 …. رابطه 26083 …
مقابله 20485 ….. شغل 7158. حس 7154. دبیر 7154. مخابرات 7145. خاورمیانه 7144.
تحريم 7127 … روان 6650. بيروت 6645. آبی 6636. سامانه 6636. اعم 6633. سریع
6630 …… بايستي 2173. مكعب 2173. بلژیک 2172. آنهایی 2171. چنانکه 2171. آي
2171.
Site Map – پارس پروژه
parsproje.com/sitemap.html‎Similar… ترجمه مقالات انگلیسی فروش مقالات ترجمه شده در تمامی رشته ها با قیمت های
استثنایی. … hs297- نقش شرکت های سهامی زراعی در توسعه روستایی با تاکید بر
شرکت سهامی ….. بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با سلامت سازمانی مدارس متوسطه
شهرستان …. mo227- بررسی مقایسه ای استرس های شغلی، مهارتهای مقابله ای وسلامت
روانی …
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه …
www.downloadpaper.ir/دانلود-متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رایگان-از-دانشگاه-فردوسی-مشهد2.aspx‎Similar2 ژانويه 2011 … 4023 – بررسی رابطه قابلیت آمادگی جسمانی با ویژگیهای روانی و . ….. 4321 – نقش
پرلیت در ضربه پذیری بتن های سبک (چکیده) … 4341 – بررسی مقابله ای ساختهای
منفی در زبان فارسی و انگلیسی (چکیده) … 4381 – ارائه مدل رگرسیونی رابطه رضایت
شغلی با دلبستگی شغلی در مدیران ، کارمندان و استادان دانشکده های …
لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی – مرکز خدمات روانشناسی سینا
www.sinacps.ir/لیست-پرسشنامه-های-روان-شناسی-سری2/‎Cached
Similarپرسش نامه انتظار دانشجویان از نقش دولت و بررسی نقش جامعه پذیری سیاسی در آن ….
پرسش نامه بررسی و سنجش میزان انظباط با تاکید بر هنجارهای عام و مدبوط به ….
پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ ساله (فرم والدین) …
پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان …. پرسشنامه پاسخ های مقابله ای نوجوان و جوان
۱۲تا۱۸ سال
[PDF] شماره 120 دي ماه 1389 – پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
rie.ir/uploads/pajoheshnameh120.pdf‎Similarالگويي براي ارزشيابي راهبردي سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش – ايرج خوش خلق
. 39. نگاهي كاستي جويانه به پژوهش هاي انجام شده در حوزه آموزش فني و حرفه اي – دكتر
احد نويدي. 43. بسترسازي …… بر اين موضوع تاكيد نمود كه آموزش و 2معلمان درباره روان
شناسي. پرورش، به …… شغلي خود و رابطه با رشته تحصيلي خودش پرسش به عمل آورد.
دانشگاه صنعتی کرمانشاهاخبار کلی دانشگاه » دانشگاه صنعتی کرمانشاه
www.kut.ac.ir/?page_id=2272‎Similarبرپایه این گزارش؛ در این بازدید یک روزه با توجه به گفتگویی حضوری عده ای از …..
وی افزود: نقش راهبری و مدبرانه ی دکتر علی اکبر اختری ریاست دانشگاه در این شتاب
…. ایشان همچنین با تاکید بر استفاده از ظرفیت های دانشگاه صنعتی کرمانشاه در …..
به عنوان متولی اصلی سلامت روان دانشگاه ارائه دهند‌ه‌ی خدمات مرتبط با سلامت روان به …
پر فروش ترین فایل ها
pool20.ir/mostsell/page/3776/
دانلود پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم
دبیرستان با فرمت ورد چکیده به منظور بررسی سبک اسناد و پیشرفت تحصیلی …
[XLS] لیست پایان نامه های علوم تربیتی – دانشگاه شهید بهشتی
www.sbu.ac.ir/cols/fep/documents/اطلاعیه%20ها/پایان%20نامه%20ها.xlsx‎Similar32, 31, بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با رضایت شغلی کارکنان صدا و سیمای مرکز …
38, 37, بررسی مقایسه ای نگرش مدیران و دبیران دبیرستانهای پسرانه شهر قم در مورد
….. 107, 116, بررسی انتظارات مدیران و معلمان مدارس ابتدایی از کارکردهای نقش معلم
….. 289, 337, مقایسه رابطه استرس شغلی و سطح سلامت عمومی کارمندان حسابدار و …
[PDF] بررسی رابطه اهمال کاری با کمال گرایی و خودکارآمدی در بین کارکنان …
profdoc.um.ac.ir/articles/a/1027352.pdf‎Similarراﻫﺒﺮدﻫﺎ. ي. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﯾﭘﺬ. ﺮ. ي. اراﺋﻪ. ﺷﺪه. در. ﮐﺘﺎب. ﻫﺎ. ي. درﺳ. ﯽ. دوره. ﯿدﺑ. ﺮﺳﺘﺎن. در. ﯾا. ﺮان …… ﯽ.
راﺑﻄﻪ. اﺳﺘﺮس. ﺷﻐﻠ. ﯽ. ﺑﺎ. ﺳﻼﻣﺖ. روان. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. ﻧﻘﺶ. ﺗﻌﺪ. ﻞﯾ. ﮐﻨﻨﺪﮔ. ﯽ. ﺳﺮﺳﺨﺘ. ﯽ. رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘ. ﯽ. و. ﺣﻤﺎ
. ﺖﯾ. ﺳﺎزﻣﺎﻧ …… ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ. اي. ادراك ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ رﻫﺒﺮ. -. ﻋﻀﻮ ﺑﺎ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ….. ﺑﯿﻨﯽ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس
، ﮔﺮاﯾﺶ.
نقش های مدیران در سازمان،برقراری ارتباط موثر با دیگران،مدیریت و رهبر …
www.zibaweb.com/modiriat20.htm‎Cached
Similarنقش ها مجموعه ای از رفتارها یی هستند که اشخاص در زمینه مشاغل و وظایف خود از پست ها و
… عهده دارد، ناشی می شود، که خود یکی از عوامل استرس آفرین سازمانی استwww.
zibaweb.com … در ایفای این نقش مدیر با کارکنان رابطه صمیمی و حمایتی را برقرار
می سازد. … 2- نقش واسطه ،در این نقش مدیر به منظور کسب منافع برای سازمان اقدام می
كند .
[PDF] اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﺬﯾﺮش و ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺎ اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫ – فصلنامه آموزش، مشاوره و …
journal-counselling.iiau.ac.ir/article_523954_473ff29bbbb7cc42b715faa93380d42f.pdf‎Cachedراﺑﻄﻪ راﻫﺒﺮد ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اي ﺑـﺎ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ و ﭘـﺬﯾﺮش اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در … اﺑﻌﺎد ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔ … ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮه وري ﻧﻘﺶ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي دارﻧﺪ(ﺳﺘﻮده، زﯾﻨﻌﻠﯽ
و ﺣﯿﺪري، …. ﺷﻐﻠﯽ. ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ. ﺑﻬﺪاﺷﺖ. و. ﺳﻼﻣﺖ. و. راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. ﺑﺎ. اﺳﺘﺮس. و. ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ
. ﺷﻐﻠﯽ … ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ. ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ.
بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه¬ای …
filefori.ir/بررسی-رابطه-استرس-شغلی-و-سلامت-روان-با-ت/
بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه¬ای راهبردهای مقابله
¬ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بصورت ورد وکامل هدف اصلی این …
غلامرضا رجبی – دانشگاه شهید چمران اهواز
rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacher.aspx?PersonID=3…1‎Cached
Similarبررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبیرستانی بخش حمیدیه شهر اهواز , غلامرضا
… نویسنده اول,غلامرضا رجبی : نویسنده دوم, مجله فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی , درجه
ISC … ساختار عاملی مقیاس رضایت زناشویی در كارمندان متاهل دانشگاه شهید چمران …..
نقش واسطه¬ای اِسنادهای ارتباطی و راهبردهای حل تعارض غیر سازنده در رابطه¬ی بین …
عملکرد شغلی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=عملکرد+شغلی&topic_4…‎Cached
Similarبررسی رابطه ابعاد تعهد سازمانی و عملکرد شغلی معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه …
مقایسه رابطه حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی و سلامت
روان در …. بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه
ای …
استرس شغلی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=استرس+شغلی&topic_2=104292‎Cached
Similarرابطه رهبری معنوی با استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر استان
فارس … 196 نفر را به عنوان نمونه انتخاب کردیم که با روش نمونه گیری تصادفی
طبقه ای 71 … جسمانی و روانی جامعه،ارتقاء بهورزی و کیفیت کار و زندگی،مراقبتها و
اعمال شیوه … بررسی نقش واسطه گری استرس شغلی در رابطه بین سرمایه روانشناختی
و …
میهن ترجمه: بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی
www.mihantarjomeh.com/‎Cached
Similarزمانبندی منابع پروژه و سطح بندی با استفاده از مدل های تصمیم چند مشخصه ای (ویژگی
): پیاده …. نقش طرز تفکر در شکل گیری عکس العمل های ادراکی، عاطفی و روانی به
استرس چالش برانگیز و تهدید کننده …. بررسی رابطه بین سوابق مالی شرکت و
آسیب پذیری های امنیتی ….. رضایت کارکنان از عوامل ابقاء: بررسی نقش سازگاری
شغلی.
پایان نامه ارشد:بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر …
homatez.com/پایان-نامه-ارشدبررسی-رابطه-استرس-شغلی/‎Cachedپایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر
نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان.
سرکار خانم دکتر شهناز محمدی
drakramparand.com/?page_id=1168‎Cached1- بررسی و مقایسه فرسودگی شغلی و مکانیسمهای مقابلهای و سلامت روان دبیران ایران
و هند، … 18- بررسي رابطه استرس شغلي با رضايت زناشويي در كاركنان زن ، مجله علمی
و … Comparison of personality characteristics and coping strategies in patients
with …. 4- مقایسه نقش واسطه‌ای ناگویی هیجانی در رابطه‌ی بین سبک‌های دلبستگی و …
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی – صحافی پایان نامه
isosahafi.parsiblog.com/Posts/6/دانلود+پايان+نامه+کارشناس/
16 ژوئن 2016 … بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای مقابله
ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی سال 93 …
سوابق علمی اجرایی دکتر حمید پورشریفی
poursharifi.ir/رزومه‎Cached
Similarخدمات حرفه ای: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور (http://www.pcoiran.ir ) … دورهی
كارشناسی ارشد: بررسی نقش استرس در تعمیم پاسخ شرطی به محرک کلامی در افراد
تک … مقیاس ملی سلامت روانی دانشجویان: دستورالعمل اجرا، نمره گذاری و تفسیر. ……
دانشگاه تبریز با عنوان “بررسی رابطه بین معنی زندگی و راهبردهای مقابله‌ای با
احساس …
[PDF] رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ – فصلنامه تحقیقات روانشناختی – دانشگاه آزاد …
qpr1.iauctb.ac.ir/Files/…/1_2012-06-06_12.47.03_Ravanshenasy%205.pdf‎Similarﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن، اﻋﺘﺒﺎر، رواﯾﯽ و ﻧﺮم ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎرداری … آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزی، از ﻣﯿﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ ….. ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ …… راﺑﻄﻪ
اﺳﺘﺮس زا وﯾﺎ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ، ﻧﯿﺰﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟـﺐ … ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ ﻣـﺎدر و
ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از …… ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ رواﻧﯽ ﻣﺎدران ﺑﺎ وﺑﺪون داﻧﺶ. آ. ﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨـﯽ. : اﺛﺮ ﺳﺒﮑﻬﺎی.
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای.
[PDF] بررسی تاثیر اجرای طرح پزشک خانواده بر هزینه های درمانی افراد تحت …
www.tamin.ir/file/file/79042
بررسی رابطه بین توانمندسازی و مهارتهای ارتباطی کارکنان با رضایت شغلی در حوزه
درمان سازمان … بررسی رابطه بین سالمت روانی با مسئولیت اجتماعی کارکنان مدیریت
درمان سازمان … بررسی نقش واسطه ای خودکارآمدی کارکنان بر رابطه بین عدالت سازمانی
…. ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ. درﻣﺎن. ﻣﺒﺘﻨﯽ. ﺑﺮ. ﭘﺬﯾﺮش. و. ﺗﻌﻬﺪ. ﺑﺮ. ﮐﺎﻫﺶ. اﺳﺘﺮس. و. ارﺗﻘﺎء. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﺳﻼﻣﺖ.
[PDF] دریافت فایل
www.iranculture.org/UserFiles/…/Issue_Rahbord_Farhang_No12-13.pdf‎Similar23 ژانويه 1974 … بررسي تطبيقي شاخص تنبلي در ايران و كشورهاي جهان و برخي راه حل ها … سنجش
رابطه جامعه پذيري در دانشگاه با انگيزش تحصيلي دانشجويان … نقش مكانيزم هاي
توانمندساز سازماني در استقرار فرآيندهاي مديريت دانش …. ش رح تفاوت هاي اين دو
دس تگاه معرفتي را در سخنراني اي كه در اولين همايش ملي مهندسي فرهنگي.
بررسي رابطه تيپ شخصيتي (برونگرا درونگرا ) – راسخون
rasekhoon.net/…/بررسي-رابطه-تيپ-شخصيتي-(برونگرا-درونگرا-)/‎Cachedبررسي رابطه تيپ شخصيتي (برون گرا درون گرا )با رضايت شغلي و تعهد … بين
رضايت شغلي و تعهد سازماني کارمندان به تفکيک تحصيلات آنها تفاوت وجود دارد .
….. اين تعريف مي گويد:شخصيت جنبه ي آشکار منش فرد به گونه اي که بر ديگران
اثر مي …. از روان کرده است مي داند ،بدين معني که نهاد درمورد برون گرا داراي قدرت واسطه
است …

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات