× بستن تبلیغات
جولای
31
2017

بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش

بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش

بررسی-رابطه-بین-تسهیم-دانش-و-خلاقیت-سازمانی-با-رفتار-شهروندی-در-بین-کارکنان-ادارات-آموزش-و-پرورش

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 121 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
 هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش بندرعباس که تعداد آنها در سال 1393 به 402 نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبور نمونه ای به حجم 181 نفر براساس فرمول کوکران تعیین گردیده است که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه که، شامل پرسشنامه 21 گویه ای تسهیم دانش بر اساس مدل نانسی دیکسون(2000)، 15 گویه ای رفتار شهروندی( اورگان) و 30 گویه ای خلاقیت سازمانی( رندسیپ)  برای گردآوری داده ها استفاده شد. داده ها بعد از گردآوری به کمک آماره‌های توصیفی و آمار استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه آنالیز شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی رابطه معنادار وجود دارد، همچنین بین خلاقیت سازمانی و رفتار شهروندی رابطه معنادار وجود دارد و بین ( انتقال سریالی، خبره، نزدیک، دور و استراتژیک) و رفتار شهروندی رابطه معنی داری دیده شد

مقدمه
     هر چند اولین بار واژه رفتار شهروندی سازمانی  بوسیله اورگان  و همکارانش در سال 1983 به کار گرفته شد ولی قبل از او افرادی همچون کتز  و کاهن  با تمایز قایل شدن بین عملکرد نقش و رفتارهای نوآورانه و خود جوش  در دهه هفتاد و هشتاد میلادی و قبل از انها چستر برنارد  با بیان مفهوم تمایل به همکاری  در سال 1938 میلادی این موضوع را مورد توجه قرار دادند. اورگان رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی است (مقیمی، 1384)، همچنین معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی رفتار فردی و داوطلبانه است اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود( اسلامی و سیار، 1386).
       آداب اجتماعی، وجدان کاری و نوع دوستی به عنوان مولفه های کمک کننده فعال و مثبت در رفتار شهروندی مطرح شده اند. آداب اجنماعی به عنوان رفتاری است که توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می دهد، وجدان کاری رفتاری است که فراتر ازالزامات تعیین شده بوسیله سازمان در محیط کار می باشند. نوع دوستی عبارت است از کمک کردن به همکاران در عملکرد مربوط به وظایفشان، جوانمردی و نزاکت مولفه های هستند که بیانگر اجتنا ب  از وارد نمودن خسارت به سازمانند. جوانمردی عبارتست از تمایل به شکیبایی در مقال مزاحمت های اجتنا ب ناپذیر و اجحافهای کاری بدون این که گله و شکایتی صورت پذیرد. در حالیکه نزاکت درباره اندیشیدن به این است که چطور اقدامات افراد بر دیگران تاثیر می گذارد(حقیقی، 1389).

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    2
1-2- بیان مسأله اساسي    3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:    6
1-4- اهداف تحقیق    8
16    1-4-1- اهداف اصلی تحقیق
1-4-2-اهداف فرعی تحقیق    8
1-5- سوالات تحقیق    9
1-5-2- سوالات فرعی تحقیق    9
1-6-فرضیات تحقیق    10
1-6-1- فرضیات اصلی تحقیق    10
1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق    10
1-7- تعاریف متغیرها    11
1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرها    11
1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرها    12
1-8-  قلمرو تحقیق    13
1-9 متغیرهای تحقیق    13
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- بخش اول مبانی رفتار شهروندی    16
2-1- 1- رفتار شهروندی سازمانی    16
2-1-  ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی    17
2-1-3- عناصر رفتار شهروندی    18
2-1-4- مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی    19
2-1-5- عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی    22
2-1-6- پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی    23
2-2- بخش دوم: مبانی نظری تسهیم دانش    24
2-3- بخش سوم: مبانی نظری خلاقیت شغلی    34
2-3-3- تعریف خلاقیت    36
2-3-4- ضرورت و اهمیت خلاقیت    36
2-3-5- مدل های خلاقیت    37
2-3-6- ویژگی های افراد خلاق    37
2-3-7- تاثیر خلاقیت فردی روی سازمان    43
2-3-8- کارهای لازم برای ایجاد خلاقیت و نوآوری گروهی    44
2-3-9- اصول مديريت براي نوآوري:    45
2-3-10- شرايط ايجاد خلاقيت و نوآوری:    45
2-3-11- روشهاي افزايش خلاقيت    46
2-3-12- مدیریت تقویت خلاقيت در سازمان:    47
2-4- بخش چهارم: پیشینه تجربی    47
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه    58
3-2- روش انجام تحقیق    58
٣-3-  فرآیند تحقیق    60
3-4-  جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری    61
3-5- ابزار جمع آوری داده ها    62
3-6-روش تحلیل آماری 65
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1 توصیف داده‌ها    68
ب- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن    69
پ- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات    70
ج- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کار    72
4-1-2 توصیف کمی متغیرهای تحقیق    73
4-1-3 توصیف کیفی متغیرهای تحقیق    74
4-2 بررسی فرض نرمال    77
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه:    92
5-1- نتیجه گیری    92
5-2- بحث:    93
۵-2-۱- فرضیه اصلی اول تحقيق:    93
۵-2-2- فرضیه اصلی دوم تحقيق:    94
۵-2-3- فرضیه فرعی اول تحقيق:    95
۵-2-4- فرضیه فرعی دوم تحقيق:    95
۵-2-5- فرضیه فرعی سوم تحقيق:    96
۵-2-6- فرضیه فرعی چهارم تحقيق:    96
۵-2-7- فرضیه فرعی پنجم تحقيق:    97
3-5- محدودیت های تحقیق    97
4-5- پیشنهادات تحقیق    98
1-4-5- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق    98
2-4-5-  پیشنهادها برای تحقیق در آینده    100
منابع انگلیسی:    105
پیوست 118


دانلود فایل

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام
لینک منبع و پست :

بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش


https://mefile.000webhostapp.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d9%88-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2/

بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در …
neginfile.ir/…/بررسی-رابطه-بین-تسهیم-دانش-و-خلاقیت-سازمانی-با-رفتار-شهروندی-در-بین-کارکنان-ادارات-آموزش-و-پرورش/338‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار
شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش از سری تحقیق های رشته روانشناسی …
بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در …
www.civilica.com/Paper-EPSCONF02-EPSCONF02_0552=بررسی-رابطه-بین-تسهیم-دانش-و-خلاقیت-سازمانی-با-رفتار-شهروندی-در-کارکنا…‎Cachedهدف این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی
در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس می باشد. این تحقیق از لحاظ ه…
بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در …
www.civilica.com/Printable-EPSCONF02_0552=بررسی-رابطه-بین-تسهیم-دانش-و-خلاقیت-سازمانی-با-رفتار-شهروندی-در-کارکنان-ادارات-آموز…‎Cachedنسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با
رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس – گواهی پذیرش

پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار …
thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-تسهیم-دانش-و-خلاقیت-سازمانی-با-رفتار-شهروندی-در-بین-کارکنان-ادارات-آموزش-و-پرورش-شهرست…‎Cachedپایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین
کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس پایان نامه کارشناسی ارشد …
بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در …
https://asandoc.com/…/بررسی-رابطه-بین-تسهیم-دانش-و-خلاقیت-ساز/‎Cached22 ژانويه 2017 … دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار
شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس.
بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در …
iranresale.com/downloads/بررسی-رابطه-بین-تسهیم-دانش-و-خلاقیت-ساز/
بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان
ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس دانلود پایان نامه کامل آماده و تکمیل شده و …
بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در …
7038lpzu.i7o.ir/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار
شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش از سری تحقیق های رشته رو.
بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در …
https://www.dgload.com/…/تسهیم-دانش-و-خلاقیت-سازمانی/‎Cachedبررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان
ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس: دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی …
بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در …
mofile.blogsky.com/…/بررسی-رابطه-بین-تسهیم-دانش-و-خلاقیت-سازمانی-با-رفتار-شهروندی-در-بین-کارکنان-ادارات-آموزش-و-پرورش-شهرست…‎Cachedبررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان
ادارات آموزش و پرورش شهرستان ….. – ام او فایل – دانلود فایل دانشجویی.
بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در …
full-thesis.net/بررسی-رابطه-بین-تسهیم-دانش-و-خلاقیت-ساز/‎Cached1 ا کتبر 2016 … عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی
در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس …
بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در …
full-thesis.net/پایان-نامه-ارشد-بررسی-رابطه-بین-تسهیم-د/‎Cached1 ا کتبر 2016 … پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار
شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان …
بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در …
efile.gigfa.com/بررسی-رابطه-بین-تسهیم-دانش-و-خلاقیت-ساز/‎Cached4 ژوئن 2017 … بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان
ادارات آموزش و پرورش شهرستان …..
وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – محمد دوستار
staff.guilan.ac.ir/doustar/?lg=0‎Cachedدکتری تخصصي مدیریت با گرايش رفتار سازمانی – دانشكاه تربیت مدرس -رتبه …
بررسی تاثیر ویژگیهای شغلی بر بهروری کارکنان بانک تجارت استان گیلان. …
بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان.
…. تحلیلی بر رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد تشکیل دهنده آن و تسهیم
دانش.
1395 4 2 0 0 الگوی اسلامی- ایرانی مدیران مدارس اُسوه در نظام …
jsa.uok.ac.ir/?_action=export&rf=isc&issue=5301‎Cachedجامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران آموزشی مدارس شهرستان خرم آباد می باشد (353) . …
ارتباط بین مدیریت زمان با خلاقیت کارکنان ادارات تربیت بدنی. … رابطۀ بین
مدیریت دانش و خلاقیت در میان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز. …..
بررسی رابطة میان فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی و فرهنگ
سازمانی.
پردیس فارابی دانشگاه تهران – رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری
farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/colleges/…/300-2015-06-04-08-43-13‎Cached
Similarبررسی ارتباط بین رفتار سیاسی در سازمان و عملکرد، مجرى … رابطه سبک رهبری با
هوش سازمانی، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، 1391 … ارائه مدل جامع برای عوامل
مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت ملی نفت ایران، نشریه علمی
پژوهشی … خلاقیت و نوآوری، مجله علمی پژوهشی دانش مدیریت، شماره 24، بهار 1373.
بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در …
mihandocs.com/40957-بررسی-رابطه-بین-تسهیم-دانش-و-خلاقیت-سازمانی-با-رفتار-شهروندی-در-بین-کارکنان-ادارات-آموزش-و-پرورش.html‎Cachedبررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با …. رفتار شهروندی در بین
کارکنان ادارات آموزش و پرورش, بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر … تأثیر
مبادله رهبر- عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در
شرکت …
صفحه اصلی وب سایت www.2017.aesasport.com emai: info …
2017.aesasport.com/results/Shomal-University-2017.htm‎Cachedسیدهادی پژومان, بررسی تعامل میان ورزش و محیط زیست در تحقق حق بر سلامت, 2999
… شیما بذرافشان, ارتباط بین سرمایه فکری و مدیریت دانش با اثر میانجی اخلاق حرفه
… هویت بخشی سازمانی و امنیت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران ….
آمنه صدری, ارتباط نظام یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در فدراسیون های

رزومه – حمید رحیمیان – سیماپ (سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات پژوهشی)
simap.atu.ac.ir/cv/9693097/‎Cachedطراحی دوره نوین دکتری مدیریت آموزشی، 1385/11/01، 1386/03/01. كتاب‌های ترجمه شده
. رحیمیان حمید، پرورش رهبران موفق در سازمان، ترجمه، هرمس، 1389/01/01; رحیمیان …
مانیان امیر، رحیمیان حمید، شامی زنجانی مهدی، ارائه مدلی برای تسهیم دانش در طرح ها بر
… محمود، بررسی رابطه بین راهبری معنوی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل

پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی » دانلود تحقیق ، پروژه …
mihandocs.ir/tags/پیامدها+و+نتایج+رفتار+شهروندی+سازمانی/
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی
در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس می باشد. این تحقیق از لحاظ …
انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت ایران تز
www.iranthess.com/article/management-thesis‎Cachedموضوع پایان نامه:بررسی رابطه بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره …
پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری … های
شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و …
موضوع پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و
پرورش …
اثر سرمایه های فکری بر نوآوری سازمانی با میانجی گری مدیریت دانش و …
journals.modares.ac.ir/article_14893.html
نتایج پژوهش نشان داد سرمایه‌های فکری به‌طور مستقیم بر مدیریت دانش، یادگیری … (
1390) بررسی رابطه بین سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی کارکنان … (
1390) بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان (مطالعه موردی ادارات آموزش و
پرورش … ( 1393) «ارتباط مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی
سازمانی در …
پورتال دانشگاه پیام نور-زیرپورتال ملایر-همدان
pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=a30505e7…‎Cachedدکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی مرکز تحصیلات تکمیلی
دانشگاه … مسئول ارتباط با ادارات، نهادها و مراکز صنعتی دانشگاه پیامنور مرکز ملایر
…. شکاف بین علم و عمل: نگرشی خردگرایانه به شیوه آموزش مدیریت در دانشگاهها (ارائه
در همایش … بررسی رابطه عدالت سازمانی با مسئولیتپذیری کارکنان (مورد مطالعه:
کارکنان …
پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت … – پایان نامه ارشد
acer.asilfile.ir/2016/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-تسهیم-دانش-3/‎Cached27 ژوئن 2016 … پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین
کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس پایان نامه …
دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه …
6370wldl.eljo.ir/‎Cachedدانلودفصل نهم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع،در قالب ppt و در 28
… پایان نامه بررسي هوش هيجاني در رابطه با سلامت رواني … بررسی رابطه بین تسهیم
دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش …
پاورپویت رفتار سازمانی, پاورپوینت, پروژه کلاسی مدیریت, ترجمه, جاج, دانلود
رفتار …
رابطه رفتار شهروندی سازمانی با ارتقای سطح تسهیم دانش كاركنان آموزش …
elmnet.ir/…/رابطه-رفتار-شهروندی-سازمانی-با-ارتقای-سطح-تسهیم-دانش-كاركنان-آموزش-و-پرورش-استان-مازندران‎Cachedرابطه رفتار شهروندی سازمانی با ارتقای سطح تسهیم دانش كاركنان آموزش و پرورش
استان … بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در
کارکنان … بررسي رابطه بين رهبري تحولي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان اداره كل
آموزش و …
بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان …
www.iaobm.ca/journal/paper/id/62‎Cached
Similar3 : سال اول، شماره 3، زمستان 1391 – فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2013-03 ).
چکیده: این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی انجام شده است. …
طبقه ای از بین کارکنان و مدیران آموزش و پرورش استان گلستان انتخاب شدند. …
بررسي تاثير توانمندسازهاي مديريت دانش بر فرايند مديريت دانش با استفاده از مدل
سازي …
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش
www.mtez.ir/انجام%20پایان%20نامه%20مدیریت/13‎Cachedرابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش …
رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.
[PDF] PDF: بررسی رابطه بین خلاقیت کارکنان با اثربخشی سازمانی | تار …
s2.tardl.ir/181222/Print.PDF‎Cachedﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداره ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن … ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ/ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﭼﮑﯿﺪه، ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت، ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ و. … ﺑﺮرﺳﯽ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﻣﺪﯾﺮان، ادارات ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺸﻬﺪ دﻧﯿﺎﯾﯽ.
موضوع پایان نامه مدیریت آموزشی ، بررسی موضوع پایان … – شریف پژوهان
www.sharifpajoohan.com/موضوع-پایان-نامه-مدیریت-آموزشی/‎Cachedبررسی رابطه بین عملکرد مدیران مدارس با شرح وظایف آنها از دیدگاه دبیران مطالعه
موردی ؟ … سازمانی و ادراک از رفتار شهروندی سازمانی با رفتار تسهیم دانش دربین
مدیران و معاونان … مطالعه تاثیر برنامه‌های مصوب آموزش خلاقیت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای
معلمان. … بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با اثر تعدیل گری جو سازمانی مطالعه
موردی ؟
عملکرد شغلی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=عملکرد+شغلی&topic_3…‎Cachedهدف تحقیق بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان ستادی
وزارت … ضمن خدمت چه تاثیری بر عملکرد شغلی کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و
پرورش دارد؟ …. رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت با عملکرد شغلی دبیران زن
دبیرستان های … شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان اداره کل سازمان
بهزیستی استان …
[DOC] به نام خدا رزومه علمی پژوهشی 1- مشخصات فردی: کد ملی:0 تاریخ تولد:20 …
iau-saveh.ac.ir/Files/Staff/…/2015-07-05_06.18.13_محمدداودی.doc‎Cached
Similar5 جولای 2015 … ارتباط رهبري معنوي با يادگيري سازماني در دبيرستانهاي دخترانه ساوه … بررسی
رابطه بین توانمند سازی روان شناختی، شادکامی با رفتار شهروندی … عوامل مؤثر بر
رضايت فراگيران از آموزشهاي شهروندي سراهاي محله شهر تهران ….. 6- ارتباط کاربرد
مدیریت دانش با عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 رباط کریم 87.
دانلود مقاله بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار …
www.getpaper.ir/بررسی-رابطه-بین-تسهیم-دانش-و-خلاقیت-ساز.htm‎Cachedهدف این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی
در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس می باشد. این تحقیق از لحاظ …
[DOC] عناوین پایان نامه مدیریت اجرایی ردیف عنوان پایان نامه 1 بررسی رابطه …
srbiau.ac.ir/Files/مدیریت%20اجرایی.doc‎Cached
Similarبررسی رابطه استراتژیهای مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد سازمانی ( مطالعه موردی …
سازمان با میزان خلاقیت و نوآوری کارکنان در سازمان آموزش و پرورش گرگان. 5 …
بررسی رابطه ارزشیابی عملکرد بر بهره وری منابع انسانی در اداره آموزش و پرورش
شهرستان آمل … بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در
بانک ملی …
پاییز 1393 – آرشیو شماره های نشریه
journals.iau-garmsar.ac.ir/edu/components4.php?rQV…‎Cached
Similarبررسی رابطه مدیریت استعداد و فرآیند انتخاب مدیران مدارس تیزهوشان استان البرز …
سازمانی و ادراک از رفتار شهروندی سازمانی با رفتار تسهیم دانش دربین مدیران و
معاونان … بررسی رابطه بین رهبری معنوی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل
آموزش و … بررسی رابطه¬ی بین خلاقیت مدیران مدارس و عملکرد آنان در جذب منابع مالی
در …
معرفی و دانلود فایل بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی …
shop.barchasbsaz.ir/2013/…/معرفی-و-دانلود-فایل-بررسی-رابطه-بین-تسه/
8 جولای 2013 … معرفی و دانلود فایل بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار
شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان ….. با موضوع …
سید حمیدرضا رضوی – دانشگاه شمال
shomal.ac.ir/razavi/‎Cached
Similar7 آگوست 2014 … عنوان پایان نامه فوق لیسانس :بررسي نقش امكانات ، منابع ،تجهيزات و تخصص
مديران بر بهره وري …. بررسی رابطه بین مؤلفه¬های هوش سازمانی با مدیریت دانش و
یادگیری سازمانی … بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروندی
سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان».
سید محمد مقیمی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/سید_محمد_مقیمی‎Cachedاستاد برتر آموزشی دانشگاه تهران ، انتخاب رساله دکتری بعنوان برترین رساله …. و
تعهد سازمانی کارکنان قم در سازمانهای جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش استان قم” ، …
سیدمحمد مقیمی ؛ رضا مقدم ،”بررسی ارتباط بین ویژگیهای رفتاری و سبکهای
…. جعفری، توحید؛ مقیمی، سید محمد؛ «بررسی رابطه نگرش‌های فرهنگی و خلاقیت
کارکنان»، …
مقاله هاي دانشجويي – موسسه آموزش عالي فارابي
efarabi.ir/مقاله-هاي-دانشجويي/‎Cachedمهدی بنایی قلعه, 94, نازنين تيموري, بررسی رابطه یادگیری سازمان های امدادی با نقش
… استراتژی تسهیم دانش در سازمان های پروژه محور, دومین همایش بین المللی مدیریت ….
سازماني بر خلاقيت کارکنان(مورد مطالعه: شرکت لاستيک بارز), کنفرانس بين ….
تاثير رفتار شهروندی سازماني بر ارتقاء سطح خدمت رساني نهادهاي حمايتي (مطالعه
موردي …
دانلود مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
https://www.callforpapers.ir/…/دانلود-مجموعه-مقالات-سومین-کنفرانس-بی/‎Cachedبررسی ارتباط خلاقیت و نوآوری با اصلاح ساختار سازمانی با رویکرد سازمان های دانش
محوری … بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی در شرکت های
پذیرفته … بررسی رابطه سرمایه نمادین با رفتار شهروند سازمانی و تسهیم دانش (
مطالعه موردی، …. محتوا و مواد آموزشی دوره پیش دبستانی در منطقه هشت آموزش وپرورش
شهر تهران
[PDF] Page 1 ..:: بسمه تعالی : : علیرضا موغلی (استاد تمام پایه ۳۲ رشته …
fa.uast.ac.ir/…/رزومه%20آقای%20دکتر%20علیرضا%20موغلی-واحد%20فارس_1969.pdf‎Cachedمعاون اداری مالی دانشکده پر ستاری اطر. مشاور عالی … عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
مرکز شیراز با ۲۶ سال سابقه کار … رئیس کمیته نظارت و ارزیابی مراکز آموزش علمی
کاربردی استان فارس … ۱۷ سازمانی کارکنان دانش پایه: با … بررسی رابطه بین
رضایت شغلی و …. ۹ نوده گانه سازمان آموزش و پرورش … رفتار شهروندی سازمانی مطالعه.
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﻳﻦ و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن – Sid
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/38713890404.pdf‎Cached
Similarﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴـﺎﺗﻲ اﺳـﺘﺎن ﻗـﻢ. ) ﺟﻤـﻊ آوري ﮔﺮدﻳـﺪ … ﺑﻌﻼوه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل
آﻓـﺮﻳﻦ ﺑـﺎ رﻓﺘـﺎر ﺷـﻬﺮوﻧﺪي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري. دارﻧﺪ …. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل
آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺳـﻄﻮح ﭘـﺎﻳﻴﻦ اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ،. رﺿﺎﻳﺖ. ﺷﻐﻠﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از رﻫﺒﺮ، ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ
، ﻣﺒﺎدﻟﻪ رﻫﺒﺮ …. ﭘﺮورش دادن، آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ….. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺶ روز، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺎرﻣﻨﺪان.
سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین – Symposia.ir
https://www.symposia.ir/CMMS03‎Cachedبررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی در کارکنان ادارات امور مالیاتی استان
… بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی(بررسی موردی کارکنان آموزش و
پرورش …. بررسی رابطه بین یادگیری و مدیریت دانش با خلاقیت در اداره کل مالیات
استان … بررسی رابطه بین مهارت های خود مدیریتی با رفتار شهروندی سازمانی دبیران

اطلاعیه های گروه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
www.iaushk.ac.ir/part/pages.aspx?id=161&pid=6‎Cached
Similar3, عبدالله مختاری, بررسی رابطه بین سبک رهبری با کارآفرینی کارکنان در … بین
مدیریت استعداد، رفتار شهروندی سازمانی با عدالت سازمانی کارکنان اداره کل … و
رهبری اخلاقی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهر شهرکرد …. 2,
رحمان کردی, تاثیر روش درس پژوهی در راستای پرورش حرفه ای معلمان بر خلاقیت دانش
آموزان …
آموزش زبان انگلیسی متن22 – biznaz
biznaz.ir/آموزش-زبان-انگلیسی-متن22/‎Cachedبررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان
ادارات آموزش و پرورش · دانلود پاورپوینت نقشه مدار شیشه بالابر پراید.
کارکنان – دانشکده مدیریت و حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت
manacc.old.iaurasht.ac.ir/fa/thesis
8, تاثیر وجدان برعملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان, میترا …
11, بررسی رابطه ی مدیریت دانش با عملکرد صنعت بیمه (مورد مطالعه:بیمه ایران در
استان …. 65, نقش میانجی سکوت سازمانی در رابطه بین ادراک از عدالت و رفتار
شهروندی …. 132, اثر عدالت سازمانی بر تعارض درون گروهی در سازمان آموزش و پرورش
استان …
[XLS] مدیریت دولتی – واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/…/مدیریت-دولتی.xlsx‎Cached… مديريت, دپارتمان مديريت دولتي, رابطه بین تعارض سازمانی با خلاقیت کارکنان در
سازمان …. بررسی رابطه بین اشتراک گذاری دانش و عوامل سرمایه فکری در ادارات آموزش
و … تاثیر مدیریت استعداد بر نوآوری سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان بیرجند …..
بر رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد مالی …
اقدام پژوهی چگونه اضطراب و نگرانی را در یادگیری درس … – دانش – nisell
nisell.ir/tag/دانش/‎Cachedتحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار
شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش از سری تحقیق های رشته روانشناسی …
پایان نامه های دانشجوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
www.iausdj.ac.ir/research/Pages/thesis.aspx‎Cached
Similarشناسایی و تجزیه عوامل موثر بر چابکی کارکنان بانک ملی شهرستان سنندج. چکیده …
60. بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمانها. چکیده … بررسی
ارتباط بین هوش هیجانی EQ و رفتار شهروندی سازمانی OCB. چکیده … بررسی مقایسه
رضایتمندی شغلی در سازمان آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی سنندج. چکیده.
موضوعات جدید پایان نامه رفتار سازمانی – انجام پایان نامه
https://moshaveraniran.com/new-topics-in-the-thesis-of-organizational-behavior/‎Cached Rating: 5 – Review by moshaveraniran
14 جولای 2017 … موضوعات جدید پایان نامه رفتار سازمانی | موضوع جدید پایان نامه رفتار سازمانی …
رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش … کار با
رفتار شهروندی سازمانی مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس; رابطه ابعاد …
بررسی رابطه بین مشارکت شهروندی و رفتار شهروند سازمانی در شهرداری …
پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی | مشاوره …
parsthesis.com/موضوع-پایان-نامه-مدیریت-منابع-انسانی/‎Cached
Similarارتباط بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی از دیدگاه … بررسی آموزش كار
آفريني و توسعه تعاوني ها بر اشتغالزايي دانش آموختگان كشاورزي در شرايط جهاني
شدن اقتصاد در ايران بررسي … بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني با ويژگي
هاي شخصيتي كاركنان …. راهکارهای پرورش رهبران یاد دهنده بر مبنای مدل تیچی مطالعه
موردی
[DOC] گزارش هاي علمي طرح هاي تحقيقاتي يا فني – دانشگاه سمنان
semnan.ac.ir/uploads/1_427_resume.doc‎Cached
Similar9- رفتار سازماني پيشرفته كارشناسي ارشد و دكتري. 10- مديريت … نیاز سنجی
آموزشی –کاربردی کارکنان اداره کل فنی حرفه ای استان سمنان … بررسی رابطه میان
رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش … بررسي رابطه بين ايجاد جو
سازماني و خلاقيت معلمان ابتدايي شهر سمنان … بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مديريت
دانش.
دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
bandargaziau.ac.ir/bagherpour‎Cachedهمكار طرح با عنوان مشكلات اجتماعي شهرستان گلوگاه، اداره آموزش وپرورش … مقاله
مشترک پیش بینی کاربرد دانش براساس باورهای معرفت شناختی دردانشگاه پیام نور
… مقاله علمی – پژوهشی : بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT ) بر خلاقيت
و … رابطه بین هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شرق ….
….
[PDF] ليست كامل مديريت.docx – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
amz.bojnourdiau.ac.ir/images/document/…/manage_endpaper.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻮل اداري. در ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎن … ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ
ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ. واﺣﺪ ﺳﺎري و ﻧﮑﺎ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﯿﺪ. 82 … آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻣﻨﻄﻘﻪ. 13. ﺗﻬﺮان … 82 ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد … ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻮﻧﺎﮐﺎ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ …… ﯽ راﺑﻄﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﺎزﻣﺎن.
[DOC] بررسی رابطه سبک مدیریت مشارکتی و خلاقیت با … – خانه مقالات ایران
www.isihome.ir/freearticle/ISIHome.ir-51010-sample.docx‎Cachedبررسی مشارکت در آموزش و پرورش ایران 43 … آموزش و پرورشِ خلاقیت در مدارس 117
…. از طرفي توجّه به ابتكارات و خلاقيت هاي فردي و گروهي در بين كاركنان براي به
وجودآوردن ….. رفتار شهروندی سازمانی و رفتار کارآفرینانه بایستههای رفتاری برای
موفقیت در …. بررسی رابطه بین رضایت شغلی با جوّ سازمانی و سبک های مقابله با
استرس.
پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته مدیریت اجرایی
pajooheh.ir/موضوعات-پایان-نامه-رشته-مدیریت-اجرایی/‎Cachedمطالعه و بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان بررسی مدیریت
ریسک در زنجیره … رابطه جو سازمانی وکیفیت زندگی کاری با بهره وری کارکنان
آموزش وپرورش شهر … … مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، فرهنگ سازمانی و
یادگیری سازمانی … بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و نوآوری سازمان باعملکرد
سازمان
رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای فریدون آزما – فعالان علم و پژوهش ایران
https://www.sakhtar.com/Person-1292.html‎Cached21, بررسی رابطه بین اقدامات منابع انسانی با رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن
… سازی کارکنان و یادگیری سازمانی در گلستاندر اداره کل آموزش و پرورش استان
گلستان … بین فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی با توجه به نقش میانجی تسهیم
دانش … 54, تحلیل و تبیین نظریههای خلاقیت در مدیریت سازمانی (دریافت مقاله) ·
دومین …
فصلنامه مطالعات دانش شناسي، شماره 4 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7217&number=4‎Cached11 آوريل 2016 … بررسي رابطه فرايندهاي مديريت دانش با عملكرد شغلي كاركنان در آموزش … رسانه هاي
اجتماعي و نقش آن در تبادل دانش بين متخصصان حفاظت رقمي بر مبناي … نقش
مديريت دانش و خلاقيت سازماني در بهره وري منابع انسانسي (مطالعه … بررسي تاثير
رفتار شهروندي سازماني بر اشتراك گذاري دانش ميان كاركنان زن اداره آموزش و …
[DOC] علوم تربيتي – دانشگاه سیستان و بلوچستان
www.usb.ac.ir/Uploads/Library/Payannameh/Olum_Tarbiati.doc‎Cached
Similarبررسي و تحليل موانع ايجاد خلاقيت در دانش آموزان مدارس راهنمايي شهر زاهدان از …
بررسي رابطه مهارت هاي ارتباطي مديران با خلاقيت کارکنان اداري و آموزشي در ….
بررسي رابطه بين سبک هاي رهبري مديران مدارس و توسعه رفتار شهروندي سازماني …..
بررسي رابطه هوش فرهنگي و تعهد سازماني کارکنان اداري آموزش و پرورش شهر زاهدان/
احسان اکاتي.
اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش بهروری در دانشگاه ها
rmt.iranjournals.ir/article_26134.html‎Cachedدانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن … بررسی رابطه بین رفتار
شهروندی سازمانی و یادگیری سازمانی با بهرهوری کارکنان شهرداری پردیس، پایاننامه …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺮوز ارا
www.ensani.ir/storage/Files/20170515082222-10098-204.pdf‎Cached15 مه 2017 … ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪ. ي … ﻣﺪﯾﺮان،
ﻣﻌﺎوﻧﺎن، رﺋﯿﺴﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش ﭘﺮورش … رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ …. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن …
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. : .1. ﺧﻼﻗﯿﺖ. : ﻣﯿﺰان. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي داﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﻮزش و ﺗﺠﺮﺑﻪ در …
[DOC] ” شناسايي عوامل موثر بر بکارگيري تجارت الکترونيکي: مطالعه بين …
https://tmj.um.ac.ir/index.php/manag/article/download/2581/602‎Cachedبررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان 1 … چند
عاملی رهبری و رفتار شهروندی سازمانی از جامعه آماري پژوهش (سازمان مدیریت و برنامه
ریزی و اداره امور ….. اين رهبران ممکن است زمان قابل ملاحظه اي را صرف پرورش دادن، آموزش
و تعليم ….. خلاق به همكاران، تشويق مديران براي نگه داشتن اطلاعات متناسب با دانش
روز، …
فهرست مقالات پذیرفته شده – همایش ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
newideaconf.com/index.php/مقالات/فهرست-مقالات-پذیرفته-شده‎Cachedبررسی ابزارهای هوشمندی سیاستی بر سیاست گذاری علم ،فناوری و نواوری در ایران …
در بیمارستان شهید صدوقی یزد – رضیه زینی; بررسی خلاقیت وهوشمندسازی در مدارس –
سارا … با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو
بندرعباس … بررسی رابطه بین رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی در بین
کارکنان …
4 – دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
10thconf.ssrc.ac.ir/articles?sb=294&page=4&max_rows=25‎Cachedرابطه بین سطوح «خودمدیریتی» کارمندان ادارات آموزش و پرورش استان چهارمحال و
بختیاری بر … ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان
شرقی با استفاده از مدل مالکوم بالدریج … بررسی اثرگذاری تعامل اجتماعی داوطلبان
در رویداد ورزشی مطالعه موردی سیزدهمین … نقش هوش معنوی در رفتار شهروندی سازمانی
معلمان ورزش.
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻌ – پژوهشنامه مدیریت …
msb.journals.umz.ac.ir/article_1291_f511571bcae68ad3b11a14b9a91cc49b.pdf
ﺑﯿﻦ. ﻣﺘﻐﯿﺮ. ﻫﻮش. ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ. رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ. دار وﺟﻮد. داﺷﺖ
. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ. ﺑﯿﻦ … ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﭘﺮورش ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ. ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤ …. ﺧﻼﻗﯿﺖ ، ﺻﺪاﻗﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ ﺗﮑ. ﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯽ، … 2003. در).
ﭘﮋوﻫﺶ. ﺧﻮد. ﻧﺸﺎن. داد. ﮐﻪ. ﻫﻮش. ﻣﻌﻨﻮي. و. ﺗﺠﺮﺑﻪ. ﻣﻌﻨﻮي. ﻋﻤﯿﻖ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺳﺎزﻣﺎن،. ﺷﻐﻞ. و. ﮐﺎر. آﻧﺎن. را.
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت …
maei2017.com/fa/static.php?id=2‎Cachedمدیریت دانش(KM) … نقش برقراری ارتباطات مؤثر با ذینفعان در پذیرش فرهنگ
استفاده از خدمات … بررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی …
اخلاق حرفه ای و رضایتمندی شغلی و تحول نظام اداری • مدیریت اسلامی • ارزیابی
عملکرد کارکنان … رفتار شهروندی سازمانی (OCB) … آموزش و پرورش ؛ خلاقیت و
هوشمندسازی
دانلود مقالات پنجمین همایش (همایش سال 95) – همایش – سازمان آموزش فنی و …
hamayesh.irantvto.ir/index.php?option=com_content…id…‎Cached0166-رابطه بین فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و مهارت های فنی و حرفه ای … 0196-
بررسی رابطه آموزش های کارآفرینی با مهارت و ایجاد اشتغال کارآموزان … کارکنان با
توجه به نقش تعدیل گر تسهیم دانش (مطالعه موردی: اداره کل آموزش فنی و …. 1020-
بررسي رابطه بين عوامل فردي، شغلي و سازماني بر عدم بروز رفتار شهروندي سازماني
در …
مدیریت آموزشی | هزار و یک دانشجو
1001daneshjo.ir/project/مدیریت-آموزشی/‎Cached
Similarبررسی رابطه بین هوش سازمانی با عملکرد مدیران مدارس … شناسایی رابطه میان سبک
رهبری و میزان رضایت شغلی کارکنان بر اساس الگوی … تعیین ارتباط ویژگی کمال
گرایی با کارآیی و تمایل به تفویض اختیار (نمونه موردی مدیران ستادی آموزش و
پرورش) … بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی (نمونه موردی در
میان …
[DOC] مقالات پذیرفته شده در گرایش مدیریت ورزشی نوع پذیرش عنوان مقاله …
www.mau.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/hamayesh/modiriat.docx‎Cached
Similarسخنرانی, بررسی ارتباط هوش سیاسی و سازگاری شغلی در کارکنان ادارات ورزش و …
کاری با بهرهوری کارکنان ادارات تربیت بدنی آموزش وپرورش استان اصفهان … پوستر
, رابطه هوش معنوی و سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستان های تربیت بدنی مشهد …
پوستر, تعيين رابطه بين سبك رهبري تحول گرا و رفتار شهروندي سازماني كاركنان
اداره …
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﺳﺎده و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﺔ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﻋﺘﻤﺎدا – دانشگاه اصفهان
jas.ui.ac.ir/article_18220_4e1c221c50c82d6ca3f036eea901fd7b.pdf‎Cachedداﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن … از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و
اﻋﺘﻤﺎداﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي … ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ
ﺗﻮزﻳﻊ و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﺑﻴﺶ از … ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﭘـﺮورش ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ … ﺷﻬﺮوﻧﺪي
ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ، رﺿـﺎﻳﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ، … ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻼق ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. 1 . ….. ﻗﺪرداﻧﻲ از ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ
ﻫﻤﻜﺎران.
محمد بخت آزمای بناب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان
iaumamaghan.ac.ir/User_InterFace/Dynamic_Menu…/DMC.101.aspx
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با تفکر انتقادی کارکنان منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی
….. بررسی رابطه استقرار دولت الکترونیک و تحول نطام اداری در سازمان تامین … و
رتبه بندی آن با استفاده از تکنیک AHP در بین کارکنان واحدهای دانشکاهی آزاد
اسلامی منطقه 13 … بررسی رابطه سبک تفکر مدیران با رفتار شهروندی دبیران آموزش
وپرورش.

      دانلود نینجاگرام   افزایش فالووراینستاگرام   سایت تبلیغاتی   سایت آگهی رایگان   تبلیغ کانال تلگرام

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات