× بستن تبلیغات
ژوئن
25
2017

بررسی پسته

پسته گیاهی است كه از دیرباز در نقاط مختلف ایران مورد كشت و پرورش قرار می‌گرفته است جنگل‍های وحشی و خودروی پسته در ناحیه شمال شرقی ایران و نواحی هم ‍مرز با تركمنستان و افغانستان پیشینه ای باستانی دارد و تصور می ‍رود كه درخت پسته حدود ۴۳ هزار سال قبل درایران اهلی شده و مورد كشت وكار قرارگرفته است
لینک منبع و پست :

بررسی پسته


http://kanoon.sellu.ir/product-190649-پسته.aspx

بررسی پسته – سل یو
sellu.blage.ir/2017/06/20/بررسی-پسته/‎Cached4 روز پیش … پسته گیاهی است كه از دیرباز در نقاط مختلف ایران مورد كشت و پرورش قرار می‌گرفته
است جنگل‍های وحشی و خودروی پسته در ناحیه شمال شرقی ایران و …
[PDF] ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري ﮔﻤﻮز ﭘﺴﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ، ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻫﺎ
anrjq.areo.ir/article_105797_c97073d405988012079ffa7dffc05645.pdf
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي. Phytophthora. ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري ﮔﻤﻮز ﭘﺴﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ، ﻓﺮاواﻧﯽ و. ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت.
آن. ﻫﺎ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ. ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺎر. ي. اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ. ﻋﺒﺎس داودي. 1،. ﻣﻨﺼﻮره ﻣﯿﺮاﺑﻮاﻟﻔﺘﺤﯽ. 2،. ﺳﻌﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ زاده.
بررسی عارضه ریزبرگی ( قرمزو ) در باغهای پسته |
mahmoodiagri.com/?p=82‎Cached
Similar27 نوامبر 2014 … عارضه ریزبرگی یا قرمزو یک عارضه فیزیولوژیک مربوط به کمبود تعدادی از عناصر
ریزمغذی می باشد. دلیل تغییر رنگ برگ و خوشه و دانه پسته به …
به منظور بررسی پسته های سالم و عاری از آفلاتوکسین، 12 مرکز …
iranpistachio.org/fa/news/news-new/799-12markaze-behdashti
11 ا کتبر 2010 … آبیاری نوین تنها راه نجات باغات پسته کرمان … به منظور بررسی پسته های سالم و
عاری از آفلاتوکسین، 12 مرکز بهداشتی فرآوری پسته در سال های …
[PDF] بررسي برخي عوامل مؤثر در پوکي ميوه پسته – Iran Pistachio Association
iranpistachio.org/…/بررسي_برخي_عوامل_مؤثر_در_پوکي_ميوه_پسته.pdf‎Cached
Similarبررسي برخي عوامل مؤثر در پوکي ميوه پسته. حسین حکم آبادی. دکترای باغبانی.
توليد ميوه هاي پوک. (Blankness fruits). يکي از مشکالت مهم درختان پستت اتتک ت …
بررسي چند عامل سرخشكيدگي پسته و كنترل آن با تغذيه بهينه
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=43366‎Cached
Similarبه منظور تعيين پراكنش، درصد وقوع و همچنين شناسايي عامل و يا عوامل بوجود آورنده
عارضه سرخشكيدگي درختان پسته، در سال 1381 از 203 باغ مناطق رفسنجان، كرمان،
يزد …
بررسي رشد و عوامل موثر بر توان رقابتي پسته ايران در بازار جهاني
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=65740‎Cachedپسته يکي از مهمترين محصولات کشاورزي است که در سطح گسترده در مناطق کويري و
خشک ايران کشت شده است. ايران هر ساله درآمد شايان توجهي از راه صادرات اين محصول …
بررسي مزيت نسبي توليدي و صادراتي پسته ايران
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=90971‎Cached
Similarدر اين مطالعه با توجه به اهميت اقتصاد پسته در بسته صادرات غيرنفتي كشور، مزيت
هاي توليدي و صادراتي پسته ايران در مقابل کشورهاي رقيب با استفاده داده هاي سال …
184-بررسی فاکتور دما در رشد و نمو پسته – موسسه تحقیقات پسته
pri.ir/pri/pagecontent.php?rQV…
عنوان پروژه: بررسی فاکتور دما در رشد و نمو پسته. شماره ثبت: ۸۶۴ / ۸۹ مورخ ۰۱ /۰۸/
۸۹. محل اجرا: گرگان. مجری: امان اله جوانشاه. سال شروع و خاتمه : 1381 تا 1387.
[PDF] اﻧﻮاع داﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﻮه ﭘﺴﺘﻪ و ﺗﺎ
jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/download/1081/1742‎Cached
Similarﻫﺎ. ي ﺧﻨﺪان را اﻓﺰاﻳﺶ داد. ).18(. ﻫـﺪف از اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻘـﺪاروزن ﻣﻴـﻮه. و ﻣﻐـﺰ. ،. ﭘﻮﻛﻲ، ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﺎﻛﺮو و ﻣﻴﻜﺮو، ﭼﺮﺑﻲ و اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب در. ﻣﻴﻮه ﺳﻪ رﻗﻢ ﭘﺴﺘﻪ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ داﻧـﻪ ﮔـﺮده ژﻧﻮﺗﻴﭙﻬـﺎي ﻧـﺮ. ﻣﺨﺘﻠ.
پرتال جامع علوم انسانی – بررسی بازار صادراتی پسته ایران
www.ensani.ir/fa/content/343766/default.aspx‎Cached
Similarچکیده: رهایی از اتکا به صادرات تک محصولی، لزوم حرکت به سوی شناخت استعدادهای
صادراتی جدید و برخوردار از مزیت نسبی صادراتی را تبیین می کند. با توجه به …
186- پروژه آماده: مطالعه و بررسی استفاده از پوست سخت پسته به عنوان …
jnmrazavi.ir/70-186-پروژه-آماده-مطالعه-و-بررسی-استفاده-ا/
186- پروژه آماده: مطالعه و بررسی استفاده از پوست سخت پسته به عنوان تقویت کننده
در کامپوزیت ها – 82 صفحه فايل ورد (word) …
بررسی و مقایسه فرایند کمپوست سازی راکتوری ضایعات پسته در …
ijhe.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-905-1&sid=1…‎Cachedهدف از این مطالعه بررسی فرایند تولید کمپوست راکتوری ضایعات حاصل از فرآوری
پسته با تیمارهای مختلف کود گاوی و لجن فاضلاب شهری به عنوان روشی برای …
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﻪ
jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/download/34996/5615‎Cachedﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﻪ رﻗﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪي ﺑﺎ ﺳﻪ رﻗﻢ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎداﻣﻲ ﺳﻔﻴﺪ،
ﻛﻠﻪ ﻗـﻮﭼﻲ. و اﻛﺒﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ وزن ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ ﻣﻴﻮه، وزن ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ …
[PDF] ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺣﺴﯽ – علوم و صنایع غذایی ایران
fsct.modares.ac.ir/article_266_3163f0f7d2586d817cab5b9693fc9e8c.pdf‎Cachedﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. دوره. ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ. 6. ، ﺷﻤﺎره. 4. ، زﻣﺴﺘﺎن. 1388. 1. ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
و ﺣﺴﯽ ﻣﺎرﻣﺎﻻد. ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﭘﺴﺘﻪ. ﺗﮑﺘﻢ ﻣﺤﻤﺪي ﻣﻘﺪم. 1. ، ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ رﺿﻮي. *2. ، ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻠﮏ زادﮔﺎن.
[PDF] بررسی تراکم قارچ های مولد آفلاتوکسین در ترمینال های فرآوری میوه پسته
www.civilica.com/PdfExport-ICPPPN01_031=بررسی-تراکم-قارچ-های-مولد-آفلاتوکسین-در-ترمینال-های-فرآوری-میوه-پسته.pdf‎Cachedﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﻗﺎﺭﭺ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﻟﺪ ﺁﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
ﺩﺭ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺁﻭﺭﯼ ﻣﯿﻮﻩ ﭘﺴﺘﻪ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻓﺮﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﭘﺴﺘﻪ (ﺳﺎﻝ:1386).
بررسی بازاریابی پسته شهرستان رفسنجان – پژوهشگاه علوم و فناوری …
ganj.irandoc.ac.ir/articles/10955‎Cachedاهمیت اقتصادی تجاری پسته که از لحاظ ارزش یکی از مهمترین اقلام صادراتی کشور ما
می‌باشد بر کسی پوشیده نیست و ایران عمده‌ترین تولید کننده پسته در جهان می‌باشد …
[PDF] ( ) ﻫﺎي ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﻨﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰاﯾﯽ داﻧﻬﺎ – مجله مدیریت خاک و تولید …
ejsms.gau.ac.ir/article_2029_9697c018977d60ef6f8290e2afb16ce6.pdf‎Cachedدر اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰ. اﯾﯽ داﻧﻬﺎل. ﻫﺎي ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻬﺎل اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎك و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺟﺪاﯾﻪ. ﻫﺎي ﺳﻮرﮔﻮم، ﺷﺒﺪر و ﭘﯿﺎز ﺑﺎ داﻧﻬﺎل. ﻫﺎي. ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻮرد …
[PDF] بررسي اثرات ضددردي و ضدالتهابي عصاره صمغ پسته در موش و رت
jmp.ir/article-1-797-en.pdf‎Cachedﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺍﺛﺮﺍﺕ. ﺿﺪﺩﺭﺩﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺻﻤﻎ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﺍﻍ،
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﻴﭽﺶ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﻣﻮﺵ ﻭ. ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺣﺎﺩ ﻭ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺑﺎ

بررسی و تحلیل پدیده ی سرمازدگی شدید بهاره باغ های پسته در استان یزد
www.noormags.ir/…/بررسی-و-تحلیل-پدیده-ی-سرمازدگی-شدید-بهاره-باغ-های-پسته-در-استان-یزد
کمال امیدوار,زهرا دهقان بنادکی ; مجله: جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای ; پاییز و زمستان 1391
– شماره 19 ;
مدرنیته کردن آبیاری درختان پسته در همایش«علمی کشاورزی» ابرکوه …
sarveabarkouh.ir/…/-/مدرنیته-کردن-ابیاری-درختان-پسته-در-همایش«علمی-کشاورزی»-ابرکوه،-بررسی-شد
8 ا کتبر 2016 … مدرنیته کردن آبیاری درختان پسته در همایش«علمی کشاورزی» ابرکوه، بررسی شد.
همایش «علمی کشاورزی» با موضوع مدرنیته کردن آبیاری درختان …
بررسی شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته در دشت جرقویه سفلی
citeweb.info/20091795990
{{cite web | title=بررسی شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته در دشت جرقویه
سفلی | year=2009 | url=http://citeweb.info/20091795990 | author=جواد خوشحال …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﻮﮐﯽ ﻣﯿﻮه ﭘﺴﺘﻪ
ggfcoltd.com/fa/upload/2c660ed7/ca0b33e4.pdf‎Cached
Similarﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﻮﮐﯽ ﻣﯿﻮه ﭘﺴﺘﻪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻮه. ﻫﺎي ﭘﻮك. (. Blankness fruits. ) ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻬﻢ درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از. ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺧﺘﺎن ﻣﯽ. ﮔﺮدد . ﭘﻮﮐﯽ در
زﻣﺎن …
[PDF] بررسي ترکیب شیمیایي سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته و …
animalscience.tabrizu.ac.ir/article_2984_0ff2700f74b09fbd06b2461d1dfeb9a0.pdf‎Cachedسال. 3333. بررسي ترکیب شیمیایي سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته و
اثر آن بر مصرف خوراک،. خصوصیات تخمیري شکمبه و فراسنجه. هاي خوني گوسفند.
بررسی پسته در طب سنتی ایران | نی نی یاری
niniyari.com/بررسی-پسته-در-طب-سنتی-ایران/‎Cached4 ا کتبر 2015 … پسته در طب سنتی ایران. مصرف پسته به طور کلی باعث تقویت ذهن و حفظ دماغ و رفع
خفقان (طپش قلب) و حتی (استفراغ) و غثیان (تهوع) و مغص …
[PDF] بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ های نر و مادة پسته ).Pistacia …
https://jacb.ut.ac.ir/article_35954_f4d9912e8902ac7553f6cf85b4112d07.pdf‎Cached(Pistacia vera L.بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ های نر و مادة پسته ). RAPD
با استفاده … بعر ر تمسر بنتیير تهدادا از بنستیپ هاا نع و ناده پسته. 24. مقدمه.
[PDF] بررسی کارآیی کربن حاصل از پوست پسته در حذف فلوراید از محیط‌های …
jehe.ir/article-1-177-fa.pdf‎Cachedﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎذب ﻫﺎي ارزان ﻗﯿﻤﺖ در ﺣـﺬف
ﻓﻠﻮراﯾـﺪ. از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي آﺑﯽ ﺣﺎوي ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. روش ﮐﺎر. : ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻞ. از ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺴﺘﻪ را. در داﺧﻞ ﺑﻮﺗﻪ.
[PDF] بسته بندي صادراتي پسته – سازمان توسعه تجارت
farsi.tpo.ir/uploads/packaging-pistachio.pdf‎Cached
Similarﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزار و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺮوﻳﺞ اﻣﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﻛﻢ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ،. ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،. اﻧﺒﺎرداري،. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي. و ﺻﺎدرات. ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺴﺘﻪ.
بررسی ویژگی های ریخت شناسی و تشریحی گل نر، مراحل تکوین …
plant.ijbio.ir/article_593_0.html‎Cachedچکیده: پسته ی خوراکی (Pistacia vera L.) از گونه های مهم سرده ی Pistacia L. و تیره
ی … مانند تهیه ی برش و مشاهده با میکروسکوپ های نوری و الکترونی بررسی شد.
بررسی تاثیر آب خندان کردن پسته بر میزان آلودگی به قارچ Aspergillus
damghaniau.ac.ir/?part=article&inc=article&id=561‎Cached
Similar19 سپتامبر 2012 … بررسي تاثير آب خندان کردن پسته بر ميزان آلودگي به قارچ Aspergillus flavus
وآفلاتوکسين چکیده :آلودگي ميوه پسته به آفلاتوکسين از جمله …
[PDF] اهلی پسته در دانه به تخمک نمو های ناهنجاری بررسی – ebsco
search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile…
نشاني. پست. الكترونيك: frezanejad@uk.ac.ir. ،. شماره. تماس: 31631999319.
بررسی. ناهنجاری. های. نمو. تخمک. به. دانه. در. پسته. اهلی. )Pistacia vera L.) نجمه.
حسيني.
آشنایی با خواص پسته و بررسی مضرات این میوه گران | دکتر سنتی
https://doctor-sonati.com/آشنایی-با-خواص-پسته-و-مضرات-این-میوه/‎Cached8 ژوئن 2017 … خانه خواص آشنایی با خواص پسته و بررسی مضرات این میوه گران … درخت پسته در
کشورهای ایران و ترکیه برای اولین بار دیده شده است و این میوه از همان …
ایرنا – طرح پژوهشی بررسی پایه های اهلی و پیوندی پسته در رفسنجان …
www.irna.ir/fa/News/82202342/‎Cached25 آگوست 2016 … کرمان – ایرنا – طرح پژوهشی بررسی پایه اهلی (پسته) EBR1 و پایه پیوندی با روش
ریز پیوندی در پژوهشکده پسته ایران واقع در رفسنجان به مناسبت …
امكان کاشت پسته به جای درختان غیرمثمر در اردکان بررسی شود …
www.mehrnews.com/…/امكان-کاشت-پسته-به-جای-درختان-غیرمثمر-در-اردکان-بررسی-شود‎Cached6 جولای 2015 … یزدـ نماینده مردم اردکان در مجلس با اشاره به نقش مؤثر درخت پسته در کاهش آلودگی و
تثبیت شن های روان گفت: پیشنهاد می کنم کاشت پسته به جای …
بررسی انرژی مصرفی و زمان خشک شدن پسته در یک خشک کن ترکیبی …
agrieng.scu.ac.ir/article_12552_1445.html‎Cachedدر این مطالعه انرژی مصرفی و زمان خشک شدن پسته در یک خشککن ترکیبی خورشیدی
-مادون قرمز، مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشها در یک طرح کاملا تصادفی در …
تحقیقات پسته – بررسی خندانی پسته
jannatabad2014.mihanblog.com/post/37‎Cached5 جولای 2016 … در بازار پسندی در مورد پسته عوامل متعددی دست در دست یکدیگر می دهد از پارامترهایی
مانند انس گرفته تا خندانی و … همه و همه از مهم ترین عوامل در بازار …
بررسی اصلاح نباتات در پسته – کشاورزی ایران
agroiran.blogfa.com/87051.aspx‎Cached
Similarتاريخچه : پسته گياهي است كه از ديرباز در نقاط مختلف ايران مورد كشت و پرورش قرار
میگرفته است. جنگل‍هاي وحشي و خودروي پسته در ناحيه شمال شرقي ايران ونواحي هم …
بررسی میزان آفلاتوکسین پسته و تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و …
jfst.iaus.ac.ir/article_528307.html‎Cachedپسته مقام دوم صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است که برای حفظ
موقعیت کشور در بازار جهانی از نظر صادرات و حفظ ویژگی‌های ایمنی و سلامت آن باید …
هرمز|استان هرمزگان شکست آمریکا از ایران در بازار پسته/ بررسی تولید …
www.hormoz.ir/شکست-آمریکا-از-ایران-در-بازار-پسته-بررس.html
11 مه 2013 … اگرچه تولید پسته ایران طی ۱۲ سال گذشته افزایش سه برابری داشته، اما آمریکا هنوز
رقیبی جدی است و به رغم تلاش برای پیشی گرفتن از صادرات …
[PDF] بررسی شیوع آفلاتوکسین در نمونه‌های پسته فرآوری … – طلوع بهداشت یزد
tbj.ssu.ac.ir/article-1-1726-fa.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﭘﺴﺘﻪ ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن ﻃﻲ. ﺳﺎل. ﻫﺎي. 90. ﺗﺎ. 91. و
ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن. : ﺳﻴﺪ رﺿﺎ ﻓﺎﻧﻲ. 1. اﻣﺎن اﷲ ﺟﻮاﻧﺸﺎه. 2. ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮادي. 3. 1. ﻛﺎرﺷﻨﺎس.
مجتمع تولیدی آبزیان و کشاورزی سبحان – بررسي پيوند پسته روي …
fisher.blogfa.com/post/48/بررسي-پيوند-پسته-روي-درختان-بنه-‎Cached
Similarمجتمع تولیدی آبزیان و کشاورزی سبحان – بررسي پيوند پسته روي درختان بنه –
ارائه خدمات آموزشی فنی مهندسی آبزیان و کشاورزی.
بررسی بیماری خشکیدگی سرشاخه و شانکر درختان پسته – Mohamad …
mjamalizadeh.persianblog.ir/page/13‎Cached
Similarبررسی بیماری خشکیدگی سرشاخه و شانکر درختان پسته. (The survey of die back
and canker in pistachio trees). محمد جمالیزاده تاج آبادی. فارغ التحصیل کارشناسی …
شرکت تعاونی بنه خراسان | اخبار | بررسی خشک کن های پسته ومصرف …
www.khorasan-baneh.com/…/بررسی_خشک_کن_های_پسته_ومصرف_انرژی_در_آنها‎Cached18 جولای 2015 … بررسی خشک کن های پسته ومصرف انرژی در آنها. ابوالفضل زارع نظری – کارشناس
ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی امروزه انرژی یکی از داده های مهم و …
بررسی ارزش غذایی پسته – پسته فلات
falatpistachio.com/fa/Content/43‎Cachedبررسی ارزش غذایی پسته. <?xml version="1.0" encoding="utf-16"? ارزش غذايی
پسته به نسبت ساير آجيل ها و نيز مواد پروتئيني همانند گوشت، شير، تخم مرغ، و
نيز …
آشنایی با درخت پسته و مراحل تولید آن – نمایش محتوای تولیدات ویژه …
isfahan.irib.ir/-/اشنایی-با-درخت-پسته-و-مراحل-تولید-ان‎Cachedاولین ارقام پسته در ایران حاصل پرورش و اهلی کردن درختان پسته وحشی بوده است که
….. پسته بر شلی عضلانی، خواب و اضطراب بر روی موش سوری را مورد بررسی قرار …
بررسي تغييرات جمعيت و نحوه خسارت تريپس ميوه پسته Liothrips …
www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=974013
مجله تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران ، سال هشتم، شماره 2 (پياپي 16).
عنوان: بررسي تغييرات جمعيت و نحوه خسارت تريپس ميوه پسته Liothrips …
آیا پسته به حال دریاچه ارومیه خواهد خندید؟ / بررسی ضرورت کاشت و یا …
www.dana.ir/…/آیا-پسته-به-حال-دریاچه-ارومیه-خواهد-خندید—-بررسی-ضرورت-کاشت-و-یا-نکاشت-پسته-در-آذربایجان-غربی‎Cached27 ژانويه 2015 … بررسی ضرورت کاشت و یا نکاشت پسته در آذربایجان غربی : با خشک شدن دریاچه
ارومیه و گریبانگیرشدن منطقه با بحرانی جدی در سالهای آینده ضرورت …
[PDF] بررسی اثر محلول پاشی اسید آمینه های آزاد بر برخی ویژگیهای کیفی و …
https://ibs.org.ir/article-1-119-fa.pdf‎Cachedدر ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ. ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ و
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺮ ﭘﺴﺘﻪ. رﻗﻢ. ﻓﻨﺪﻗﻲ. در ﺑﺎﻏ. ﻬﺎي. ﻣﺆﺳﺴﻪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺴﺘﻪ ﻛﺸﻮر، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮﻣﺎن، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ .ﺖ.
بررسی باکتری‌های تجزیه کننده تانن جداسازی شده از پوست پسته و …
bjm.ui.ac.ir/article_21146.html‎Cachedهدف این پژوهش، جداسازی و بررسی باکتری‌های متحمل تانن از پوست تازه پسته و مدفوع
بز … درحالی که میزان تجزیه تانن در مورد باکتری های جدا شده از پوست پسته 17-75 …
آجیل و خشکبار چرین. نقد و بررسی محصول. پسته اکبری100گرم(کد:62)
cherin.ir/productreviews/62‎Cachedنقد و بررسی های محصول برای پسته اکبری100گرم(کد:62). نقد و بررسی خود را
بنویسید. فقط کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نقد و بررسی ها را بنویسند.
بررسی بازار پسته؛ خندان اما پرغصه – بهین صنعت یاب
https://behinsanat.com/بازار-پسته؛-خندان-اما-پرغصه/‎Cached4 فوریه 2017 … بررسی بازار پسته و صادرات آن پسته به عنوان یکی از محصولات صادراتی ایران همواره
سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده و در …
[PPT] معرفی، فعالیتها و دستاوردهای تحقیقات پسته قزوین (ایستگاه یزبر)
qazvin.areeo.ac.ir/_qazvin/Documents/pistachiu.pps‎Cachedایستگاه تحقیقات پسته یزبر یکی از ایستگاههای مصوب مرکز تحقیقات کشاورزی
و منابع … بررسی، شناسایی و جمع آوری ارقام نر پسته در قزوین (سعید کاشانی زاده).
بررسی راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان پسته و خرما در بانک … – ایسنا
www.isna.ir/…/بررسی-راهکارهای-حمایت-از-تولیدکنندگان-پسته-و-خرما-در-بانک-کشاورزی‎Cached8 ا کتبر 2016 … نشست بانک کشاورزی با نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، با هدف
بررسی راهکارهای تامین مالی پسته و خرما با حضور مدیرعامل، اعضای …
[PDF] ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﭘﺴﺘﻪ
www.agri-peri.ir/File/ShowFile.aspx?ID=05d5944b-fe62-4b93-9b8d…‎Similarﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺴﺘﻪ. 50. ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ اﻳﺮان و ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن. 51. ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺴﺘﻪ.
59. ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ. : ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﭘﺴﺘﻪ. -. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻛﺮﻣﺎن. 60. ﺳﺎﺧﺘ. ﺎر ﻛﻠﻲ ﺑﺎزار ﭘﺴﺘﻪ. 60. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ …
بررسي کارايي آبياري زيرسطحي در ميزان رشد و توليد درختان پسته
www.parsbiology.com/view/1843.aspx‎Cached
Similarدر اين تحقيق تاثير دو سيستم مختلف آبياري در استفاده بهينه از آب در باغات پسته
رفسنجان (که به صورت جدي با کمبود آب مواجه است) مورد بررسي قرار گرفت.
مکان یابی و بررسی دو روش محافظت در برابر سرمازدگی بهاره در باغات …
https://payanname.us/…/3300-مکان-یابی-و-بررسی-دو-روش-محافظت-در-برابر-سرمازدگی-بهاره-در-باغات-پسته-با-استفاده-از-نقشه-دمایی.h…‎Cachedاين تحقيق در يک باغ پسته واقع در شرق شهر کرمان انجام شد که پس از انتخاب و …
مايع به وسيله نرم افزار Fluent اثر متقابل دو بخاري در يک رديف نيز بررسي گرديد.
[DOC] همه چیز در مورد پسته
www.khorasan.ir/Portals/34/PSTH.doc‎Cached
Similar1- عدم وجود گرده نر که ناشی از کمبود درخت نر می باشد مهمترین عامل پوکی پسته بوده
و باید …. سطح زير کشت پسته در ده سال مورد بررسي ۱۲۵۱۲۳هکتار تا ۲۴۷۱۳۰هکتار …
بررسي بيماري گموز پسته – پايگاه خبری پسته کاران ایلخچی – بلاگفا
ilpista.blogfa.com/post/55/بررسي-بيماري-گموز-پسته‎Cached11 فوریه 2014 … بررسي بيماري گموز پسته. به قلم: مهندس مالك كمالي. گموز (انگومك) يكي از مهمترين
بيماري‌هاي خاكزاد است كه درختان پسته مناطق پسته خيز كشور را …
[PDF] PDF: بررسی خصوصیات کمی و کیفی ارقام پسته | پاتودانلود
patodl.ir/272359/بررسی-خصوصیات-کمی…پسته/description.pdf‎Cachedداﻧﻠﻮدﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت 2016 ﮐﻤﯽ 1396 و ﮐﯿﻔﯽ ارﻗﺎم ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺎﯾﻞ ﮐﻤﯽ ارزان و …
1394 ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت 1395 ﮐﻤﯽ 2017 و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارﻗﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت داﻧﻠﻮد
.
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺴﺘﻪ در اﺳ
iiesj.ir/article-1-267-fa.pdf‎Cachedﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ي. ﻣﯿﺎن اﻧﺮژي ﻧﻬـﺎده. ﻫـﺎي. ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻔﯿﺪي در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﮐـﺎراﯾﯽ ﻣﺼـﺮف. اﻧﺮژي ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ. 70. واﺣﺪ زراﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﺘﻪ در

بررسی مزیت نسبی تولید پسته در استان کرمان – فصلنامه برنامه …
jpbud.ir/browse.php?a_id=296&sid=1&slc_lang=fa…‎Cachedاستان کرمان، رتبه اول را در تولید و سطح زیر کشت پسته در کشور دارد. در پژوهش
حاضر، به منظور بررسی مزیت نسبی و آثار سیاستی در تولید پسته استان کرمان، با

خواص صمغ پسته – بیتوته
www.beytoote.com/cookery/…/gum-properties1-pistachio.html‎Cachedدر اين پژوهش اثر صمغ پسته بر تعادل حركتی و شل كنندگی عضلانی به دو روش ميله
چرخان و بارفيكس، 30 و 60 دقيقه پس از تزريق مواد بررسی شد. در آزمون خواب آوری، …
بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه …
nowface.ir/بررسی-مشکلات-تولید-و-توزیع-داخلی-وخارج‎Cachedمقدمه هدف پژوهش: بررسي مشكلات توليد پسته در ايران وتأثيراتي كه اين مشكلات
برروي فروش داخلي و خارجي آن مي گذارد وارائه ي راهكارهاي توسعه صادرات. بيان مسئله:
آيا …
بررسی کلی هورمونهای گیاهی و تاثیرات آن در پسته – میوه کاری
horti-pomology.blogfa.com/post/13‎Cached
Similarوبلاگ تخصصی علوم باغبانی- میوه کاری – بررسی کلی هورمونهای گیاهی و تاثیرات
آن در پسته – مهندسی علوم باغبانی- میوه کاری.
بررسی صادرات پسته ایران: چالش ها و رهیافت ها – ویستا
vista.ir/article/…/بررسی-صادرات-پسته-ایران-چالش-ها-و-رهیافت-ها‎Cached
Similar15 سپتامبر 2008 … در این مطالعه، که با هدف بررسی روند صادرات پسته و شناخت استراتژی صادراتی
پسته ایران (طی سال های ۲۰۰۲-۱۹۷۰) انجام گرفته، از معیار RCA۱ …
بررسي سهم ايران در بازار جهاني پسته : پسته ايران بازار انحصاري را از …
www1.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100004211260‎Cached
Similarبررسي سهم ايران در بازار جهاني پسته : پسته ايران بازار انحصاري را از دست مي دهد.
جام جم آنلاين: توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از …
مکان يابي و بررسي دو روش محافظت در برابر سرمازدگي بهاره در باغات …
download-thesis.com/…/مکان-يابي-و-بررسي-دو-روش-محافظت-در-برابر/‎Cachedپايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه کارشناسي ارشد. رشته مهندسي ماشين هاي
کشاورزي. مکانيابي و بررسي دو روش محافظت در برابر سرمازدگي بهاره. در باغات
پسته …
پسته – آجیلند
www.persiangrocery.ir/product-category/پسته/‎Cachedپسته اکبری. 5 از 5. 1 نقد و بررسی. 600,000 ریال. 600,000 ریال Select options …
پسته اکبری شور دستچین. 0 نقد و بررسی. 700,000 ریال. 700,000 ریال افزودن به …
[PDF] بهینه کردن فرمولاسیون تولید کره پسته
jstnar.iut.ac.ir/article-1-1035-fa.pdf‎Cachedﺧﻤﻴﺮ ﭘﺴﺘﻪ. ﻭ ﻛﺮﻩ ﭘﺴﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﻧﮕﻪ. ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ. ۲۵. ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﮔﺮﺍﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪ . ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴـﻖ
ﺭﻭﻱ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫـﺎ ﺁﺯﻣـﺎﻳﺶ. ﻫـﺎﻱ. ﺑﺎﻓﺖ. ﺳﻨﺠﻲ. ﻭ ﺣﺴﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻳﻞ ﺩﺭ …
فروش انواع پسته اینترنتی – فروشگاه اینترنتی دات‌ چین
dotchin.ir/15-پسته‎Cachedفروش بهترین انواع پسته رفسنجان، قزوین، دامغان و ساوه در فروشگاه دات چین. تحویل
فوری، قیمت مناسب و بهترین کیفیت. قابل ارائه بصورت شور و خام با دانه‌بندی …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات